Цілі для учнів. 6 клас, ІІ семестр

І тема.
«Творчість Лесі Українки, В. Винниченка,
С. Чернілевського, І.
 Жиленко, І. Калинця,  Е. Андієвської».

Знати:
коло проблем, які будуть вирішуватися протягом вивчення теми, відведений для цього час, форму тематичної атестації;
окремі факти, цікаві відомості з життя письменників, твори яких вивчалися;
зміст, тему, головну думку, основні мотиви вивчених творів, підняті в них проблеми, імена героїв та риси характеру їх;
художні особливості виучуваних творів;
засоби характеристики героя художнього твору;
алгоритм переказування епізоду твору;
алгоритм написання і перевірки твору-розповіді з елементами роздуму, твору-роздуму;
визначення літературознавчих понять головний герой, другорядні герої, притча;
напам’ять текст вірша Лесі Українки “Як дитиною, бувало…”;
власний рівень засвоєння вивченого, причину невдач (якщо такі були), запоруку успіху;
алгоритм цілевизначення та планування роботи в групі;
алгоритм рефлексії й оцінювання результатів вивчення теми;
рівень готовності до контрольної роботи, прогалини у знаннях і вміннях.

Уміти:
розповідати цікаві епізоди з життя письменників, творчість яких вивчається;
виразно й усвідомлено читати поетичні та прозові твори;
визначати головну думку твору, відшукавши в ньому ключові фрази, коментувати зміст;
висловити основний зміст тексту 2-3 реченнями;
укладати перелік ключових слів, переказувати уривки, які сподобалися, найбільше вразили від власного імені, імені персонажа, автора;
уявляти прочитане, словесно відтворювати «побачене» і «почуте»;
вести діалог із текстом (передбачати розвиток подій, ставити запитання різних видів до автора, ліричного героя, самого себе, однокласників, учителя);
характеризувати образи героїв, висловлювати власні судження про них;
коментувати відчуття, висловлені в художніх творах, співвідносити їх із власними;
пояснити особливості композиції твору, визначати жанрові і видові ознаки;
знаходити в тексті пейзаж, портрет, діалоги, аналізувати роль художніх засобів;
сформулювати власні висновки про основні ідеї твору;
добирати матеріал для розкриття теми твору-розповіді з елементами роздуму та твору-роздуму, самостійно аналізувати й удосконалювати написане;
визначати нову і відому інформацію, межі власного знання і незнання;
доводити тезу (твердження) чи спростовувати її;
представити текстову інформацію у формі таблиці, схеми;
здійснювати ознайомлювальне і вибіркове читання;
знаходити інформацію в мережі Інтернет, аналізувати, систематизувати й узагальнювати її;
скласти бібліографію до певної теми;
визначати зміст і обсяг необхідної для написання письмової роботи інформації;
логічно, чітко викладати думки, написати твір-роздум на основі вивченого матеріалу;
дискутувати про важливість покликання людини, доцільність самопожертви в ім’я великої справи; міркувати про роль непересічної талановитої особистості в житті народу, розвитку його культури; обґрунтувати роль книги в житті людини і суспільства;
розкрити роль батьківського дому в житті людини, пояснювати, чому людина відповідальна за власну родину; важливість усвідомлення історичної спадщини, причетності кожної людини до історії держави, її зростання і процвітання (сформулювати і довести тезу);
виконувати тестові завдання різних видів;
визначити власні цілі вивчення теми, окремого твору, уроку та обговорити їх у групі;
спланувати шлях досягнення власних цілей під час вивчення теми;
спланувати власну діяльність і роботу групи на уроці;
дати оцінку роботи групи та кожного її члена.
узагальнити і систематизувати вивчене;
відрефлексовувати шлях досягнення власних цілей уроку;
відрефлексувати й оцінити ступінь досягнення визначених на тему цілей (загальних та індивідуальних), відкоригувати їх з урахуванням бажаного рівня навчальних досягнень;
визначити причини невдач (якщо такі були), запоруку успіху;
проаналізувати зміни у власному читацькому розвитку;
з
допомогою вчителя виробляти алгоритм дій з усунення виявлених упущень у навчальній діяльності.

ІІ тема
ПРИГОДИ І РОМАНТИКА

Знати:
коло проблем, які будуть вирішуватися протягом вивчення теми, відведений для цього час, форму тематичної атестації;
окремі факти з життя письменників, твори яких вивчалися;
зміст, тему, головну думку, основні мотиви вивчених творів, підняті в них проблеми, імена героїв та риси характеру їх;
засоби творення образів-персонажів;
алгоритм складання  характеристики героїв твору;
власний рівень засвоєння вивченого, причину невдач (якщо такі були), запоруку успіху.
алгоритм цілевизначення, планування та рефлексії уроку, теми;
алгоритм графічної, кольорової, словесної рефлексії та оцінювання роботи класу;
алгоритм та критерії само- та взаємооцінювання;
алгоритм рефлексії й оцінювання результатів вивчення теми;
рівень готовності до контрольної роботи, прогалини у знаннях і вміннях.

Уміти:
здійснювати ознайомлювальне, пошукове і вибіркове читання;
уявляти прочитане, словесно відтворювати «побачене» і «почуте»;
скласти план прочитаних розділів;
визначати ключові слова (фрази) для переказу; переказувати найцікавіші уривки твору;
виокремлювати, виразно читати і коментувати найцікавіші епізоди тексту;
дати визначення поняття романтичного і пригодницького, аналізувати зв’язок пригодницького і звичайного, комічного і нейтрального, пояснити, що викликає сміх, а що – захоплення героями;
вести діалог із текстом (передбачати розвиток подій, задавати уточнюючі запитання);
аналізувати поведінку героїв, їхні вчинки, моральний вибір у різних життєвих ситуаціях; висловлювати власне ставлення до прочитаного (висловити тезу й довести її);
визначати ставлення автора до героїв;
характеризувати улюбленого героя, аргументуючи свій вибір, розкрити риси його вдачі; створювати асоціативні портрети; довести жанрову приналежність твору;
аналізувати сюжет твору, визначити  кульмінаційний епізод;
визначати зміст і обсяг необхідної для написання творчої роботи інформації;
логічно, чітко викладати думки;
написати твір-роздум на основі вивченого матеріалу.
висловлювати власні роздуми про місце уяви, фантазії, романтичності в житті сучасної людини;
знаходити у тексті реальні (звичайні) та пригодницькі події;
скласти план характеристики образів і описати за ним героїв;
зіставляти події з різних творів;
визначити видові і жанрові ознаки творів;
знаходити інформацію у пошукових системах Мережі, аналізувати, систематизувати й узагальнювати її;
скласти бібліографію до теми «Пригоди і фантастика».
висловлюватися про своє сприйняття твору, роль позитивного світогляду, можливості вільного висловлення думки, вміння дискутувати (сформулювати і довести тезу);
робити узагальнення; виконувати тестові завдання різних видів;
сформулювати  роль вивченого для особистісного розвитку;
толерантно й аргументовано доводити свою думку, відстоювати власну позицію;
визначити цілі і спланувати вивчення теми, уроку;
самостійно спланувати роботу з подальшим обговоренням у групі, класі;
провести графічну, кольорову, письмову рефлексію власних досягнень та оцінити діяльність власну, класу;
узагальнити і систематизувати вивчене;
представити інформацію у різних формах;
відрефлексувати й оцінити ступінь досягнення визначених на тему цілей (загальних й індивідуальних), відкоригувати їх з урахуванням бажаного рівня навчальних досягнень;
визначити причини невдач (якщо такі були), запоруку успіху;
проаналізувати зміни у власному читацькому розвитку;
з
допомогою вчителя виробляти алгоритм дій з усунення виявлених упущень у навчальній діяльності.

ІІІ тема
ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ

Знати:
коло проблем, які будуть вирішуватися протягом вивчення теми, відведений для цього час, форму тематичної атестації;
імена письменників, твори яких вивчалися, основні відомості про їх життя і творчість;
назви, зміст, теми, головну думку, основні мотиви вивчених творів, підняті в них проблеми;
імена героїв, їхні риси характеру, засоби творення образів-персонажів;
алгоритм складання  характеристики героїв твору;
власний рівень засвоєння вивченого, причину невдач (якщо такі були), запоруку успіху.
жанрові ознаки байок, співомовок;
зміст літературознавчих понять «гумор», «сатира», «байка», «алегорія», «мораль»; “співомовка”, “інверсія”;
основні засоби виразного читання гумористичних творів; власні труднощі, проблеми, що потребують уваги, шляхи їх розв’язання;
власний рівень засвоєння вивченого;
вимоги до творчої роботи;
тексти, рекомендовані програмою для вивчення напам’ять;
алгоритм та критерії оцінювання виразності читання.

Уміти:
відтворювати в уяві картини з вивчених художніх творів;
пояснити різницю між гумористичними і сатиричними творами, назвати їх жанри;
виокремити основну думку байки, визначити мораль, коментувати прихований зміст;
пояснити алегоризм образів, характеризувати і порівнювати їх, виявляти авторське ставлення до героїв;
розповісти про особливість побудови байки;
пояснити викривальний пафос співомовок; визначати їх основну думку;
зіставляти описане в байках і співомовках із сьогоднішнім життям;
аналізувати художні особливості гуморесок;
здійснити оглядове й аналітичне читання;
вести діалог із текстом (задавати запитання до автора, героїв, самого себе, однокласників, учителя);
тлумачити терміни «гумореска», «співомовка», «інверсія»;
розповісти про роль гумору в житті українців; обґрунтовувати думку, що почуття гумору − ознака духовного здоров’я людини;
розповідати про власні спостереження над смішними ситуаціями в житті;
знаходити інформацію у пошукових системах Мережі, аналізувати, систематизувати й узагальнювати її, представляти у різних формах, визначати нове і відоме;
скласти бібліографію до теми «Сучасна гумористика України. Радимо прочитати»;
визначати зміст і обсяг необхідної для виконання поставлених завдань інформації;
виразно читати гумористичні твори; самостійно контролювати шлях подолання власних труднощів;
виконувати тестові завдання різних видів;
писати творчу роботу, аналізувати та перевіряти її.
розглядати літературу рідного краю в контексті загальноукраїнської; висловлювати власну думку про творчий доробок письменників-земляків.
систематизувати й узагальнити вивчене, представити його у різних формах;
розповідати про улюбленого письменника, літературного героя від власного та від його імені;
відображати в малюнках події та героїв вивчених творів;
пояснити важливість самокритичного погляду, життєстверджувальних, оптимістичних настроїв, уміння тактовно реагувати на іронію, гумор для успішної життєдіяльності людини;
оцінити власну навчальну діяльність, групи, класу;
відрефлексувати й оцінити ступінь досягнення визначених цілей (загальних і індивідуальних), визначити причини невдач (якщо такі були), запоруку успіху,
робити висновки;
проаналізувати зміни у власному читацькому розвитку;
з допомогою вчителя виробляти алгоритм дій з усунення виявлених упущень у навчальній діяльності.

Анатолій Фасоля,
кандидат педагогічних наук,
м. Київ