Календарне планування уроків української літератури 7 клас, ІІ семестр у системі особистісно зорієнтованого навчання

СЛОВО ДО ЧИТАЧА

Матеріали з планування і моделювання уроків української літератури у 7-8 класах уперше були видрукувані у 2007-2008 роках. Їх автори, уже з позицій сьогоднішнього дня, щось зробили б по-іншому, щось змінили, доповнили чи скоротили. Однак, відгукуючись на прохання, подаємо їх майже без змін. Сподіваємося, що і в цьому вигляді пропоновані розробки допоможуть усім, хто осягає методику особистісно зорієнтованого навчання, зрозуміти її суть, вимоги до уроку літератури, його специфіку, структуру.

Планування і моделювання уроків відбувалося з урахуванням вимог ОЗОН:

 • предметний матеріал слугує засобом особистісного розвитку школяра;
 • учитель “відштовхується” від суб’єктного досвіду учня і “повертається” до нього після опрацювання предметного матеріалу (розгляду художнього твору), аби допомогти вихованцеві усвідомити особистісне значення вивченого;
 • первинним є створення учнем власного освітнього продукту (есе, запитання, діалог, асоціації з приводу певної, пов’язаної з виучуваним матеріалом, проблеми);
 • процес навчання базується на комунікативно-діяльнісній основі, діалозі учня і вчителя, учня з героєм, автором, самим собою, однокласниками;
 • домінування парно-групового навчання, застосування інтерактивних, проектних, дебатних, ігрових технологій тощо;
 • забезпечується становлення суб’єктності юного читача (не лише вироблення предметних умінь, а й оволодіння здатністю керувати читацькою діяльністю і осмислювати її, відстежувати свій шлях до читацької вершини («акме»);
 • ситуативність навчання (створення особистісно зорієнтованих ситуацій – вибору (домашніх завдань, способу опрацювання навчального матеріалу, змісту навчання та ін.), успіху, затребуваності та ін.;
 • учень набуває досвіду діяльності різноманітних видів: знаннєвого, емоційного, морального, комунікативного, творчого, управлінського, читацького, організаційного та ін.;
 • враховується стиль навчальної діяльності школяра;
 •  словесник присутній на уроці не лише як наставник, а насамперед як читач, що бесідує з юним, менш досвідченим, але рівноправним співрозмовником про важливі для обох ціннісно-смислові питання;
 •  суб’єкт-суб’єктні відносини учасників навчального процесу забезпечують умови для творчого розвитку вчителя, становлення його як суб’єкта педагогічної діяльності.

Зміст представленого матеріалу ширший за той, що ми вкладаємо у поняття “модель”. Автори прагнули, аби розробки наближалися до звичних учителеві поурочних планів.

Водночас збережено наступність і послідовність у виробленні умінь: загальнонавчальних оргдіяльнісних (цілевизначення, планування, рефлексії, оцінювання), парної і групової роботи (з уроку в урок завдання, що ставляться перед учнями, ускладнюються), опрацювання навчального матеріалу. Більшої ваги набувають самостійність, частіше застосовуються парно-групові форми роботи.

Перелік цілей для учнів сформовано на основі поурочних. Однак подано їх у вигляді таблиці, де вказується також дата контролю та його форма. Вміщена на одному аркуші паперу таблиця є зручною для копіювання і користування. Вона служить своєрідною “дорожною картою” учня і вчителя, яка дає можливість відстежувати проходження теми.

Запитання і завдання для тематичного оцінювання розроблено з урахуванням таких підходів: І рівень – запам’ятовування та відтворення (йдеться про “просте” відтворення інформації); ІІ рівень – розуміння (передбачається перевірка осмислення учнями засвоєних знань); ІІІ рівень – застосування (перевіряються уміння застосувати здобуті знання на практиці); ІУ рівень – творчий (учень створює власний творчий продукт). Уроки мають чотирьохетапну структуру, хоча, зрозуміло, вона не є догмою і надається до змін, коли цього “вимагає” навчальний матеріал.

Обсяг навчального матеріалу, пропонований перелік форм, методів, прийомів роботи подано “з надлишком”, аби вчитель, залежно від власних можливостей, особливостей школи, класу, міг вибрати найдоцільніші.

Сподіваємося, що ця публікація стане ще одним кроком на шляху до впровадження ОЗОН у практику роботи школи, розширить коло його прихильників.

Анатолій ФАСОЛЯ, Оксана ГАВРИЛЮК, Оксана МИНЮК

 Скачати календарне планування уроків з української літератури для 7 класу (І семестр) одним файлом (DOCX)

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ
уроків з української літератури (7 клас, ІІ семестр)

№ уроку

 

Зміст уроку

К-ть год.

Дата

 

Очікувані результати

 

Методи, прийоми

і форми роботи

33.

ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ ЛЮДИНА?”

Олекса Стороженко. „Скарб”. Короткі відомості про письменника, його гумористичні твори. Скарбузагальнений образ щастя.

1

Учні знатимуть:

коло проблем, які будуть вирішуватися упродовж вивчення теми, на уроці, відведений для цього час, форму тематичної атестації, очікуваний рівень навчальних досягнень;  основні відомості про  О. Стороженка; зміст оповідання „Скарб”, символіку образу скарбу.

Учні вмітимуть:

охарактеризувати письменника на основі аналізу твору; переказувати сюжет оповідання, коментувати його; пояснювати, як пов’язане оповідання із творами фольклору; розкрити символічне (приховане) значення образу скарбу; висловлювати власні міркування про сенс людського буття, щастя людини; планувати навчальну діяльність на тему.

Передбачення,  асоціювання, читання ланцюжком, бесіда, „Незакінчене речення”, розповідь учителя.

 

34.

Олекса Стороженко. „Скарб”.  Гумористичне, викривальне зображення головного персонажа.

ТЛ: поглиблення поняття про гумор (засоби гумористичного зображення).

1

Учні знатимуть:

засоби гумористичного зображення головного персонажа; риси його характеру; зміст поняття  засоби гумористичного зображення.

Учні вмітимуть:

висвітлити особливості гумористичного змалювання образу головного персонажа, його поведінки; виявляти авторське та сформулювати  власне ставлення до нього.

Обмін побажаннями, робота з „Цитатником”, „Вибери ознаку” (робота у парах), самостійна характеристика образу (робота у групах), випереджувальне завдання, взаємо- рецензування, бесіда, гра “Викресли зайве”.

35.

Б.Лепкий. “Мишка” (Казка для дітей: для малих і для великих). Коротко про письменника. Цінності істинні та фальшиві. Роль трагічної та комічної ситуації у розкритті головної думки. 

1

Учні знатимуть:

2 – 3 цікаві факти з життя письменника; зміст казки “Мишка”; головну думку твору.

Учні вмітимуть:

з’ясовувати суть піднятих проблем; висловлювати власне судження з приводу прочитаного.

 

Словесний настрій, словникова робота, учнівські повідомлення, бесіда, діаграма Вена, аналіз назви твору, відповіді на запитання підручника, “Займи позицію”, “Незакінчене речення”, формулювання проблемного запитання та відповідь на нього.

36.

Позакласне читання. Богдан Лепкий. “Цвіт щастя”. Образ хлопчика, його внутрішній світ. Реальне та уявне. Роздуми про щастя.

 

1

Учні знатимуть:

зміст оповідання.

Учні вмітимуть:

переказувати зміст оповідання; з’ясувати суть піднятих проблем та засоби їх донесення до читача; розкрити реальне та уявне у творі; схарактеризувати образ хлопчика; пояснити, як трактують поняття “щастя” герої оповідання та висловити власне розуміння.

 

Словесний настрій, групова робота, бесіда, передбачення, прослуховування аудіозапису пісні, постановка запитань до тексту, вільне письмо, створення психологічного портрета, письменника, словесне малювання, словникова робота.

37.

Розвиток мовлення. Усний твір-розповідь з елементами роздуму „Де росте квітка щастя”.

1

Учні знатимуть:

сутність технології “деталізація” та алгоритм її застосування.

Учні вмітимуть:

добирати матеріал до твору, складати усний твір, використовуючи технологію „деталізація”.

Складання усного твору (технологія „деталізація”); словесне малювання; колаж.

 

38.

Ліна Костенко. “Чайка на крижині” (поема). Коротко про письменницю. Образи, ідеї поеми.

 

1

Учні знатимуть:

цікаві факти з життя і творчості письменниці; зміст розділу “Чайка на крижині”, зокрема розділу “Крига на Одрі”; проголошену ідею, зміст літературознавчих понять алегорія, підтекст.

Учні вмітимуть:

з’ясовувати ідейну спрямованість, розкривати підтекст художнього твору; аналізувати образи; висловлювати власне ставлення з приводу прочитаного.

Обмін побажаннями, “Незакінчене речення”, словникова робота, очікування, виразне читання, створення та коментар “кольорових портретів” вірша, розповідь учителя, передбачення, бесіда, візуалізація, деталізація, вибір епіграфа уроку, демонстрація фотографій, словесне малювання.

39.

Л.Костенко. “Чайка на крижині”. Образи поеми, поетика тексту (“Крила”, “Ґрунт”).

1

Учні знатимуть:

зміст та ідею розділів “Крила”, “Ґрунт”.

Учні вмітимуть:

розкрити зміст та ідею розділів  “Крила”, “Ґрунт”; з’ясовувати підтекст твору; висловити думку з приводу прочитаного.

 

Обмін побажаннями, аналіз художніх засобів поезії, виразне читання, прослуховування музики, перегляд “кольорових портретів”, асоціювання, есе, робота з підручником, бесіда, заслуховування учнівських повідомлень, читання із зупинками.

40.

Борис Харчук. “Планетник”. Коротко про письменника. Спогади про нелегке дитинство, про родину. Зміст вступного розділу повісті “Планетник”.

 

1

Учні знатимуть:

2 – 3 цікаві факти з життя письменника; зміст повісті “Планетник”;

Учні вмітимуть:

створити психологічний портрет письменника; висловити враження з приводу прочитаного; “повільно” читати твір;

 

Бесіда, повільне читання, укладання переліку запитань, асоціювання, робота з підручником, переказ, візуалізація, деталізація, словесне малювання, аналіз записів у щоденнику подвійних нотаток, виразне читання, незакінчене речення.

41.

Б.Харчук. “Планетник”. Морально-етичні, естетичні проблеми у творі. Роздуми про сутність людського життя. Категорія краси у творі.

1

Учні знатимуть:

зміст повісті; суть піднятих у ній морально-етичних проблем.

Учні вмітимуть:

проаналізувати морально-етичні проблеми твору; висловити своє судження про них.

 

Обмін напутніми словами, незакінчене речення, повільне читання, бесіда, очікування.

 

42.

Б.Харчук. “Планетник”. Образ Планетника. Інші образи повісті.

 

 

 

 

 

 

 

1

Учні знатимуть: засоби характеристики образу художнього твору; риси характеру Планетника, інших персонажів.

Учні вмітимуть:

характеризувати образ Планетника та інші образи, аналізувати його вчинки; висловлювати власні судження з приводу морального вибору.

Словесний настрій, гронування, групова робота, бесіда, “повільне читання”, виразне читання, складання плану розділу, характеристики героя, аналіз образу, есе.

43.

Б.Харчук. “Планетник”. Характеристика жанрової своєрідності та мовних особливостей твору. Особливості композиції: обрамлення.

ТЛ: повість-притча.

1

Учні знатимуть:

особливості жанру твору, його композиції.

Учні вмітимуть:

коментувати сюжет повісті; аналізувати роль мовних засобів; розкрити символічне значення образу квітки; висловлювати власні судження з приводу прочитаного.

 

Незакінчене речення, есе, читання з позначками, бесіда, робота з підручником.

 

44

Розвиток мовлення.

Навчальний стислий письмовий переказ уривку з повісті Б.Харчука “Планетник” із творчим завданням.

1

Учні знатимуть:

сутність технології „деталізація” та алгоритм її застосування; вимоги до написання переказу із творчим завданням та критерії оцінювання.

Учні вмітимуть:

добирати матеріал для розкриття теми твору, самостійно (у парах) аналізувати та вдосконалювати написане.

„Незакінчене речення”,бесіда,„деталізація”, письмовий докладний переказ, взаєморедагування.

45.

46.

Євген Гуцало. “Сім’я дикої качки”. Людина і світ, морально-етичні проблеми воповіданні. Образи Юрка й Тосі, їхні слова і вчинки (порівняльна характеристика). Композиція твору, найнапруженіший момент сюжету.

2

Учні знатимуть:

цікаві факти з життя і творчості письменника; зміст виучуваного оповідання; морально-етичні проблеми, підняті у творі.

Учні вмітимуть:

“повільно читати” та переказувати твір, “доповнювати” його зміст; висловлювати власну думку з приводу прочитаного; складати порівняльну характеристику вчинків героїв.

Передбачення, “повільне читання”, словесне малювання, обмін усмішками, переказування, бесіда, розповідь учителя, складання плану оповідання, незакінчене речення.

47.

Любов Пономаренко. „Гер переможений”. Наскрізний гуманістичний пафос новели. Художні засоби його втілення (деталь, поєднання часових площинтощо).

ТЛ: новела.

1

Учні знатимуть:

цікаві факти з життя Л.Пономаренко; зміст оповідання “Гер переможений”; зміст літературознавчого поняття “новела”.

Учні вмітимуть:

довести жанрову приналежність твору Л.Пономаренко; з’ясувати його ідейно-тематичне спрямування; пояснити провідну думку в кожному епізоді; назвати підняті морально-етичні проблеми і висловити власне судження про них; прокоментувати розуміння закінчення твору; висловити думку про роль і значення гуманізму в розвитку людства і духовності людини.

 

Кольоровий настрій, характеристика образів, рефлексія досягнення цілей, есе, бесіда, незакінчене речення, аналіз заголовка твору, діаграма Вена, робота з підручником, складання плану новели.

48.

Тематична контрольна робота № 4. Ти знаєш, що ти людина?” (О.Стороженко, Б.Лепкий, Л.Костенко, Б.Харчук, Є.Гуцало, Л.Пономаренко). Тести.

1

Учні знатимуть:

рівень навчальних досягнень, причини невдач (якщо такі були).

Учні вмітимуть:спланувати роботу, спрямовану на покращення успішності; визначити нові цілі і шляхи їх досягнення.

Виконання тестових завдань.

49.

МИ – УКРАЇНЦІ (Творчість В. Симоненка, А. Малишка)”.

Василь Симоненко. “Лебеді материнства”. В.Симоненко – “лицар на білому коні” в українській літературі. Патріотичні мотиви, романтичний пафос лірики.Тема, ідея, фольклорна основа поезії. Образиматері, лебедів.

1

Учні знатимуть:

2 – 3 цікавих факти з життя письменника; зміст, історію створення поезії “Лебеді материнства”;

коло проблем, які будуть вирішуватися упродовж вивчення теми, на уроці, очікуваний рівень навчальних досягнень.

Учні вмітимуть:

проаналізувати зміст поезії “Лебеді материнства”, визначити роль художніх засобів; висловлювати власне судження з приводу піднятих проблем.

 

Обмін побажаннями, незакінчене речення, гронування, есе, прослуховування  аудіозапису, створення психологічного портрета, словесне малювання, бесіда, розповідь учителя, вільне письмо, робота з підручником, виразне читання.

 

50.

В.Симоненко. Загальнолюдські цінності в поезії “Ти знаєш, що ти – людина?”, ідея вірша. Романтичний порив, прагнення пошуку, відкриттів і самовідкриттів у поезії “Гей, нові Колумби й Магеллани”.

1

Учні знатимуть:

зміст творів, їх ідеї, зміст понять риторичні питання, риторичні звертання, риторичні оклики.

Учні вмітимуть:

висловити ставлення щодо висловлених у творі проблем, проаналізувати виучувані твори.

 

 

Обмін побажаннями, гронування, бесіда, виразне читання, передбачення, незакінчене речення, “рядок у зошит однокласника”, постановка запитань до тексту, робота з підручником.

51.

В.Симоненко. “Перехожий”.

Людина та зовнішній світ, людина і натовп, алегоричність образу ліричного героя у поезії.

 

1

Учні знатимуть:

зміст виучуваної поезії; сутність піднятих морально-етичних проблем.

Учні вмітимуть:

сформулювати власне ставлення до піднятих проблем.

 

Словесний настрій, “повільне читання”, виразне читання, асоціювання, передбачення, бесіда, есе, групова робота, “мовчазне читання”.

52

Позакласне читання. В.Симоненко. „Дума про діда”.

1

Учні знатимуть:

зміст оповідання, сутність піднятих у ньому морально-етичних проблем.

Учні вмітимуть:

характеризувати образи твору; ставити запитання до тексту; висловлювати власне ставлення з приводу піднятих проблем.

Обмін побажаннями, випереджувальне завдання, асоціювання, незакінчене речення, словникова робота, формулювання проблемного запитання і відповідь на нього, постановка запитань до тексту.

53. 54.

Андрій Малишко. “Пісня про рушник”. “Стежина (“Чому, сказати, й сам не знаю…”).

Відомий український поет і його пісні, що стали народними. “Пісня про рушник”.Патріотичні почуття у вірші “Стежина”.

Образи-символи рушника, стежини.

 

2

Учні знатимуть: цікаві факти з життя поета; зміст виучуваних поезій.

Учні вмітимуть:прокоментувати зміст образів-символів; розповісти про свої враження від поезії А.Малишка; проаналізувати виучувані твори.

 

Гронування, побажання через відстані, есе, вільне письмо, прослуховування аудіозапису пісень, читання з позначками, учнівські повідомлення, бесіда, розповідь учителя, робота в парах, обговорення проблемного запитання, опрацювання статті підручника, відповіді на запитання.

55.

А.Малишко. “В завійну ніч з незвіданих доріг…”.Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам’яті. “Вогник”. Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності у вірші. Образ-символ вогника.

1

Учні знатимуть:

зміст поезії; значення образів-символів віршів.

Учні вмітимуть:

розкрити роль вжитих у поезіях художніх засобів; проаналізувати ідейний зміст творів; висловити власне розуміння піднятих проблем.

 

Обмін побажаннями, есе, “мовчазне читання”, виразне читання, постановка запитань до тексту, робота з підручником.

 

56.

Удосконалення навичок виразного читання поетичних творів. Конкурс на кращого читця поезій Василя Симоненка й Андрія Малишка.

 

1

Учні знатимуть: вимоги до виразного читання поетичних творів; власний рівень володіння уміннями  виразного читання, проблеми, над вирішенням яких потрібно працювати, шляхи усунення недоліків; провести усну рефлексію та оцінити результати власної діяльності на уроці.

Учні вмітимуть:

визначити власні цілі для вдосконалення умінь виразного читання.

Обмін побажаннями, незакінчене речення, виразне читання поезій у групах, конкурс читців.

57.

Розвиток мовлення.

Письмовий контрольний твір за лірикою В.Симоненка, А.Малишка.

1

Учні знатимуть:

особливості твору-розповіді з елементами роздуму у публіцистичному стилі; вимоги до написання твору та критерії оцінювання.

Учні вмітимуть:

добирати матеріал до твору; продумувати композицію; логічно й образно висловлювати думки; самостійно удосконалювати написане.

 

Обмін побажаннями; удосконалення написаних удома творів; самостійна робота учнів.

 

58.

Тематична контрольна робота № 5.  „Ми – українці” (В.Симоненко, А.Малишко). Тести.

1

Учні знатимуть:

рівень навчальних досягнень, причини невдач (якщо такі були).

Учні вмітимуть:спланувати роботу, спрямовану на покращення успішності; визначити нові цілі і шляхи їх досягнення.

Виконання тестових завдань.

59.

“Ми українці (Творчість А.Дімарова, В.Голобородька, Л.Кисельова).  А. Дімаров. „Блакитна дитина”. Автобіографічна повість (друга частина тетралогії “На коні й під конем”). Динамічний сюжет, прозорість та іронічність оповіді (робота над змістом 1 та 2 частин).

 

1

Учні знатимуть:

коло проблем, які будуть вирішуватися упродовж вивчення теми, на уроці, очікуваний рівень навчальних досягнень;  зміст 1 та 2 частин повісті; визначення понять автобіографічна повість,  динамічний сюжет.

Учні вмітимуть:

схарактеризувати духовний світ письменника; виразно читати і переказувати уривки з повісті; виявляти власне ставлення до описаних у творі подій.

 

Випереджувальне завдання (підготуватися до виразного читання у ролях першої частини повісті А.Дімарова „Блакитна дитина”), асоціювання, робота з підручником, бесіда, читання із зупинками, укладання переліку запитань, переказ.

 

60.

А.  Дімаров. „Блакитна дитина”. Взаємини Толі з друзями та з братом.  Іронічність оповіді. (Робота над змістом 4 – 6 частин). Учні знатимуть:

зміст виучуваних частин; тлумачення поняття іронія.

Учні вмітимуть:

переказувати і коментувати зміст  опрацьованих частин повісті; простежити за текстом  іронічність оповіді, роль гумору; визначати ключові ознаки авторського стилю А.Дімарова, складати власну розповідь на основі встановлених ознак.

 

Обмін побажаннями, класний диспут, бесіда, виразне читання, написання твору-мініатюри

61.

А. Дімаров. „Блакитна дитина”.  Шкільні пригоди Толі та його друзів (Робота над змістом 7 частини). Переказ найцікавішого епізоду твору.

 

Учні знатимуть:

зміст 7 частини; алгоритм переказу найцікавішого, на думку школяра, епізоду.

Учні вмітимуть:

обговорювати складені вдома варіанти плану; виділяти і переказувати найцікавішу пригоду героя-підлітка, аргументувати своє зацікавлення.

 

Словесний настрій, конкурс на кращого знавця тексту, робота у групах, художній переказ, ілюстрування.

 

62.

А.  Дімаров. „Блакитна дитина”.  Доброта і любов, розуміння, взаємопідтримка в українській родині. Внутрішня гідність і повага до людей — риси характеру юного героя, стимули його поведінки.

 

Учні знатимуть:

тему, проблематику повісті; риси характеру головного персонажа.

Учні вмітимуть:

коментувати морально-етичні проблеми людського співжиття, родинних стосунків, порушені в повісті; характеризувати образ головного героя.

 

Обмін компліментами, літературний диктант, виразне читання за особами, бесіда, характеристика образу головного героя (робота у парах).

 

63.

В. Голобородько. “З дитинства: дощ” (“Я уплетений…”).

ТЛ: вільний вірш.

Учні знатимуть: 2 – 3 цікавих факти з біографії поета; визначення поняття вільний вірш, специфічність форми таких творів.

Учні вмітимуть:

виразно й усвідомлено читати поезії, визначати їхню ідею; пояснювати власне розуміння образності віршів; з’ясовувати роль художніх засобів творів.

Словесний настрій, аналіз поезій, перегляд ілюстрацій картин, бесіда, незакінчене речення, виразне читання, “мовчазне читання”, робота з підручником.

64.

В.Голобородько. “Біла лелека…”. Фольклорна основа й народознавчі елементи в поемі.

1

Учні знатимуть:

зміст фрагмента поеми; ідейне спрямування твору.

Учні вмітимуть:

пояснити специфічність форми уривку; висловлювати власне судження про твір.

Незакінчене речення, асоціювання, бесіда, виразне читання, робота з підручником.

 

65.

В.Голобородько. “Наша мова”, “Ми йдемо”. Філософічність, наскрізний патріотизм віршів. Оригінальність художньої форми.

1

Учні знатимуть:

факти прадавності української мови; особливості художньої форми поезій В.Голобородька.

Учні вмітимуть:

аналізувати поезії; висловлювати міркування про роль рідної мови в житті й долі кожної людини, її глибинний зв’язок з рідною землею, ментальністю і традиціями рідного народу.

 

Кольоровий настрій, есе, виразне читання поезій, “мовчазне читання”, передбачення, запитання до тексту, бесіда, розповідь учителя, аналіз поетичного твору, “кольоровий портрет” вірша, незакінчене речення.

66.

Леонід Кисельов. “Стати б хоч на менти лічені…”. Доля молодого поета. Наскрізний гуманістичний пафос вірша.

1

Учні знатимуть:

окремі факти з життя Л. Кисельова; зміст, тему, основну думку виучуваної поезії.

Учні вмітимуть:

переказувати історію трагічного життя молодого поета; виразно і вдумливо читати вірш; визначати його основну думку; розкривати прихований, підтекстовий зміст образів.

 

Випереджувальне індивідуальне завдання: простежити символіку образів лицаря, козака у народних піснях, Івасика-Телесика, сопілки у казках („Івасик-Телесик”, „Котигорошко”), розповідь учителя, укладання „ланцюжка долі”, виразне читання, укладання таблиці ключових образів (робота у парах та четвірках).

67.

Леонід Кисельов. “Земля така гаряча”, “Додому”, “Катерина”. Роздуми про долю рідної землі у вірші „Земля така гаряча”. Патріотичний мотив поезії “Додому”. Вселюдське і національне значення образу української Мадонни (“Катерина”).

1

Учні знатимуть:

зміст, тему, основну думку виучуваних поезій.

Учні вмітимуть:

виразно і вдумливо читати вірші; визначати основну думку творів; пояснювати художні засоби, прихований, підтекстовий зміст образів; характеризувати образ України в аналізованих поезіях; висловлювати власні думки про вірші Л. Кисельова.

 

„Мікрофон 1”, виразне читання, аналіз поезій (робота у групах), укладання схеми-колажу „Образ України у поезіях Леоніда Кисельова”, словесне малювання.

 

68.

Тематична контрольна робота № 5.  „Ми – українці” (А.Дімаров, В.Голобородько, Л.Кисельов). Тести.

1

Учні знатимуть:

рівень навчальних досягнень, причини невдач (якщо такі були).

Учні вмітимуть:спланувати роботу, спрямовану на покращення успішності; визначити нові цілі і шляхи їх досягнення.

Виконання тестових завдань.

69.

Література рідного краю.

Зустріч із письменником-земляком.

1

Учні знатимуть:

відомості про основні події життя письменника; зміст розглянутих творів.

Учні вмітимуть:

уважно слухати; запам’ятовувати почуте; вести діалог із письменником.

Обмін побажаннями, бесіда, виразне читання.

 

70.

Повторення та узагальнення вивченого за рік.

 

1

Учні знатимуть: назви тем, над якими працювали упродовж року; зміст, назви, тематику вивчених творів, імена їхніх авторів; які із запланованих цілей досягнуті, а які ні; причину недосягнення/запоруку успіху.

Учні вмітимуть: робити висновки та узагальнення; висловлювати власні думки про вивчені твори, літературних героїв; працювати у команді для досягнення спільної мети. Самостійно або з допомогою вчителя проводити рефлексію досягнення цілей  семестру, характеризувати власний читацький розвиток.

 

Метод проектів робота у групах), самоаналіз „папки успіху”.

 

 

ЦІЛІ ДЛЯ УЧНІВ

Тема

Дата контролю

Форма контролю

Основні вимоги до знань та вмінь

Тема ІV

“Ти знаєш, що ти людина?”

Олекса Стороженко,  Богдан Лепкий,  Ліна Костенко, Борис Харчук, Євген Гуцало, Любов Пономаренко

 

Тести Знати: коло проблем, які будуть вирішуватися упродовж семестру, вивчення теми, відведений для цього час, форму тематичної атестації, очікуваний рівень навчальних досягнень; цікаві факти з життя О.Стороженка, Б.Лепкого, Л.Костенко, Б.Харчука, Є.Гуцала, Л.Пономаренко; зміст виучуваних творів (О.Стороженко, “Скарб”; Б.Лепкий, “Цвіт щастя”, “Мишка”; Л.Костенко, “Чайка на крижині”;Б.Харчук, “Планетник”; Є.Гуцало, “Сім’я дикої качки”; Л.Пономаренко, “Гер переможений”); символіку образу скарбу; засоби характеристики образу художнього твору; риси характеру головного персонажа оповідання “Скарб”;  засоби гумористичного зображення у творі; риси характеру Планетника; особливості жанру твору “Планетник”, його композиції; напам’ять один із віршів Л. Костенко; зміст понять засоби гумористичного зображення, диптих, повість-притча, новела; рівень навчальних досягнень, причини невдач (якщо такі були), запоруку успіху.

Уміти: переказувати сюжет прозових творів, коментувати його; характеризувати образи персонажів вивчених творів, виявляти авторське та сформулювати  власне ставлення до персонажів; з’ясовувати проблематику твору, його ідейну спрямованість; довести жанрову приналежність твору Л.Пономаренко, висловити думку про роль і значення гуманізму в розвитку людства і духовності людини; написати творчу роботу на основі вивченого; відрефлексувати свій читацький розвиток, спланувати роботу, спрямовану на покращення успішності; визначити нові цілі і шляхи їх досягнення.

ТемаV

„Ми – українці” Василь Симоненко, Андрій Малишко

Твір

Тести

Знати: біографічні відомості про В.Симоненка, А.Малишка; зміст вивчених творів: В. Симоненко, “Лебеді материнства”, “Ти знаєш, що ти – людина?”, “Гей, нові Колумби й Магеллани”, “Перехожий”; А. Малишко, “Пісня про рушник”, “Стежина”, “В завійну ніч з незвіданих  доріг”, “Вогник”; напам’ять “Лебеді материнства”, “Ти знаєш, що ти – людина?” В. Симоненка, 2 поезії А.Малишка (на вибір); вимоги до виразного читання поетичних творів; сутність порушених у творах морально-етичних проблем; значення образів-символів віршів; зміст літературознавчих понять риторичні питання, риторичні звертання, риторичні оклики, ліричний герой; рівень навчальних досягнень, причини невдач (якщо такі були), запоруку успіху.

Уміти: розповідати цікаві факти з біографії В.Симоненка, А.Малишка; виразно й осмислено читати твори, аналізувати ідейний зміст; визначити роль художніх засобів; розповісти про враження від прочитаних творів; висловлювати власне судження з приводу піднятих у них проблем;  прокоментувати зміст образів-символів; написати творчу роботу на основі вивченого; відрефлексувати свій читацький розвиток, спланувати роботу, спрямовану на покращення успішності; визначити нові цілі і шляхи їх досягнення.

Тема VІ

 „Ми – українці”

Анатолій Дімаров, Василь Голобородько, Леонід Кисельов.

 

Тести Знати: біографічні відомості про А.Дімарова, В.Голобородька, Л.Кисельова; зміст вивчених творів: “Блакитна дитина” А.Дімарова (скорочено); “З дитинства: дощ” (“Я весь уплетений…”), “Біла лелека…”, “Наша мова”, “Ми йдемо” В.Голобородька; “Стати б хоч на менти лічені…”, “Земля така гаряча…”, “Додому”, “Катерина” Л. Кисельова, напам’ять по одній із поезій В.Голобородька, Л.Кисельова (на вибір); визначення поняття вільний вірш, специфічність форми;  рівень навчальних досягнень, причини невдач (якщо такі були), запоруку успіху.

Уміти: переказувати зміст вивчених фрагментів; визначати тему, ідею, проблематику; обґрунтовано висловлювати своє ставлення до подій та персонажів творів; виділяти і переказувати найцікавіший епізод з повісті А.Дімарова (аргументувати свій вибір); висловлювати міркування про роль рідної мови в житті й долі кожної людини, її глибинний зв’язок з рідною землею, ментальністю і традиціями рідного народу;написати творчу роботу на основі вивченого; відрефлексувати свій читацький розвиток, спланувати роботу, спрямовану на покращення успішності; визначити нові цілі і шляхи їх досягнення.

 

 Скачати календарне планування уроків з української літератури для 7 класу (І семестр) одним файлом (DOCX)

 

Також: