Звернення учасників V Всеукраїнського фестивалю педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок» до вчителів, керівників шкіл, працівників методичних служб, науковців, управлінців

15–16 жовтня 2015 року у м. Рівне відбувся V Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок», який проведено з ініціативи Інституту педагогіки НАПН України за підтримки Міністерства освіти і науки України.
Проблемна тема фестивалю: «Учень у системі особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання». На громадських слуханнях, засіданнях озонівських студій, великій озонівській раді розглядалися питання, пов’язані з подоланням відчуженості учня від навчання, забезпечення активної участі його у навчально-виховному процесі, підготовки до реального життя, шляхи і засоби виховання успішного і конкурентоспроможного громадянина.
У Фестивалі взяли участь 170 представників 19 областей України і м. Києва – учителі-практики, керівники шкіл, працівники методичних служб та видавництв, науковці, управлінці. На підсумковому засіданні учасників фестивалю було ухвалено Звернення до вчителів, керівників шкіл, працівників методичних служб, науковців, управлінців:
Ми, учасники V Всеукраїнського фестивалю педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок»,
ЗАСВІДЧУЄМО свою відданість принципам дитиноцентризму, ідеям демократизації, відкритості і прозорості в діяльності освітніх установ, поваги до вчителя і належного поцінування його праці як основи розбудови української школи.
Ми ПІДТРИМУЄМО кроки Міністерства освіти і науки України, спрямовані на реалізацію нової філософії освіти, розробленої з урахуванням цивілізаційних викликів інформаційного суспільства.
Ми КОНСТАТУЄМО, що українська освіта потребує подальшого оновлення. Ми ВВАЖАЄМО, що реальним механізмом подолання відчуженості учня від навчання, формування його як суб’єкта навчальної і життєдіяльності є технології особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання.
Водночас ми НАГОЛОШУЄМО, що закріплені в нормативних освітніх документах положення щодо організації навчально-виховного процесу на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання значною мірою залишаються декларативними через перевантаження навчальних програм, зорієнтованість змісту шкільної літературної освіти переважно на одержання знань, відсутність практичного інструментарію реалізації інноваційних підходів (банку компетентнісно зорієнтованих завдань, критеріїв і норм оцінювання та ін.). Як позитивний крок у цьому напрямку ми РОЗГЛЯДАЄМО апробацію започаткованого Інститутом педагогіки НАПН України спільно з Українським освітнім видавничим центром «Оріон» проекту «Перевірка предметних компетентностей».
Ми ВІДЗНАЧАЄМО, що методика викладання шкільних дисциплін має бути сучасною, пропонувати інноваційні підходи вирішення завдань, що постають сьогодні перед школою, профільні ВНЗ зобов’язані готувати вчителя-словесника до роботи в нових умовах.
Ми УСВІДОМЛЮЄМО особисту відповідальність за стан справ в освітній галузі і закликаємо працівників і керівників наукових установ, педагогічних закладів до об’єднання і координації зусиль для вироблення практичних рекомендацій щодо впровадження теоретичних напрацювань і надбань педагогічного досвіду в царині особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання у шкільну практику.
Ми АКЦЕНТУЄМО увагу на необхідності проведення таких першочергових заходів:
створення робочої групи науковців і вчителів-практиків для вироблення критеріїв визначення рівня сформованості предметних, загальнонавчальних і ключових компетентностей, створення дієвого механізму їх формування й оцінювання;
передбачення в критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів фіксації не лише предметних, а й загальнонавчальних умінь і змін в особистісному розвитку;
розроблення і впровадження в практику роботи вчителя системи компетентнісно зорієнтованих завдань як дієвого інструмента вироблення і контролю за рівнем сформованості предметних і ключових компетентностей;
розроблення і введення до навчальних планів програми формування загальнонавчальних умінь, виокремлення діяльнісної складової у стандартах і навчальних програмах з окремих предметів;
розроблення навчальної програми для педагогічних вузів, курсів підвищення кваліфікації вчителів з проблем організації і здійснення особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання.
Ми ВПЕВНЕНІ, що спільними зусиллями – учителі, науковці, управлінці, представники вищої школи і методичних служб, батьки і громадські діячі – ми зможемо реалізувати освітянську мрію: побудувати школу, у якій кожен учень відчуватиме свою потрібність, зможе зрозуміти себе і світ, визначити своє місце у світі, а вчитель буде йому мудрим помічником і наставником.

15–16 жовтня 2015 року, м. Рівне