Бібліографічний покажчик праць Анатолія Фасолі

Бібліографічний покажчик праць старшого наукового співробітника лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України Фасолі Анатолія Миколайовича (2000 – 2019 рр.)

Розділ І. Автореферат та дисертація

Фасоля, А. М. Формування духовного світу особистості у процесі вивчення української літератури (9-11 класи) : автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / Фасоля Анатолій Миколайович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 18 с.

Фасоля, А. М. Формування духовного світу особистості у процесі вивчення української літератури (9-11 класи) : дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / Фасоля Анатолій Миколайович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 217 арк. – Бібліогр.: арк. 162–177.

Розділ ІІ. Монографії

Теоретико-методичні засади вивчення літературних курсів за вибором у профільній школі : монографія / С. П. Паламар, З. О. Шевченко, А. М. Фасоля [та ін.]; Нац. акад. пед. наук України; Ін-т педагогіки. – Київ: Пед. думка, 2012. – 200 с.

Розділ ІІІ. Підручники. Навчально-методичні посібники.

3.1 Підручники та хрестоматії

Українська література : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. Рівень стандарту / А. Фасоля, Т. Яценко, В. Уліщенко [та ін.].  – Київ : Пед. думка, 2018.  – 192 с.

Фасоля, А. М. Особистісно зорієнтоване навчання: сутність, основи. технології : курс лекцій для слухачів курсів підвищ. кваліфікації пед. кадрів / А. М. Фасоля, О. В. Гаврилюк ; Ін-т педагогіки АПН України, Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Лаб. особистісно зорієнтованого навчання укр. л-ри. – Рівне : Юлат, 2008. – 131 с.: рис., табл. -Бібліогр.: с. 131.

Фасоля, А. М. Цитатник. Українська література, 11 клас. – Х.: Ранок, 2002. – 416 с.

Хрестоматія з української літератури. 10 клас (базовий рівень) / Ін-т педагогіки НАПН України ; [уклад.: А. М. Фасоля та ін.]. – Київ : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 268 с.

Бібліографічний покажчик праць

Бійчук, Г. Л. Вивчення української постмодерної літератури у школі / Г. Л. Бійчук, А. М. Фасоля // Бібліотечка «Дивослова». 2012. – № 5–6. – 72 с.

Бійчук, Г. Л. Новітня українська література (кінця ХХ — початку ХХІ століття). Методика вивчення спецкурсу у профільній школі / Г. Л. Бійчук, А. М. Фасоля; Нац. акад. пед. наук України; Ін-т педагогіки. – Київ: Пед. думка, 2012. – 86 с.

Коваленко, Л. Т. Українська література : 5 кл. : [зб. компетентнісно зорієнтованих завдань : навч. посіб.] / Л. Т. Коваленко, А. М. Фасоля. – Київ: Оріон, 2017. – 64 с. : іл., табл.

Коваленко, Л. Т. Формування предметних компетентностей. Українська література. 5 клас : [зб. компетентнісно зорієнт. завдань : навч. посіб. : для використання у загальноосвіт. навч. закл.] / Л. Т. Коваленко, А. М. Фасоля. – Київ : Оріон, 2017. – 64 с.

Компетентнісний підхід до вивчення української літератури в основній школі : посіб. / Паламар С. П., Бійчук Г. Л. … Фасоля А. М.   [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ: Сам, 2017. – 111 с.

Особистісно зорієнтований урок літератури : з досвіду роботи / упоряд. Г. Федяй, А. Фасоля. – Київ: Шкіл. світ : Видавець Л.Галіцина, 2005. – 128 c. – (Б-ка “Шкіл. світу”. Українська мова та література).

Українська мова. Українська література : нові навч. програми для 10–11 класів закл. загальної серед. освіти (рівень стандарту, профільний рівень) : метод. комент. провідних науковців Ін-ту педагогіки НАПН України / НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України ; [авт. кол.: Р. В. Мовчан, С. Р. Молочко … А. М. Фасоля та ін.]. – Київ: Оріон, 2018. – 352 с.

Фасоля, А. М. Великий Учитель свого народу: вивчення творчості Уласа Самчука в середній школі (7 – 8; 10 – 11 класи) / А. М. Фасоля. – Тернопіль: Навч. кн. Богдан, 2000.  96 с.

Фасоля, А. М. Особистісно зорієнтований урок літератури. З досвіду роботи / А. М. Фасоля, Н. С. Кручко, В. А. Рябус; упор. Г. О. Федяй, А. М. Фасоля. – Київ: Шкіл.світ, 2005. – 128 с. –(Бібліотека “Шкіл. світу”. Серія “Українська мова та література”).

Фасоля, А. М. Особистісно-зорієнтоване планування та моделювання уроків з української літератури: 5 – 6 класи 12-річної школи. І семестр / А. М. Фасоля, Н. С. Кручко, В. А. Рябус // Бібліотечка “Дивослова”. – 2006. – № 9. – 72 с.

Фасоля, А. М. Особистісно-зорієнтоване планування та моделювання уроків з української літератури: 5 – 6 класи 12-річної школи. ІІ семестр / А. М. Фасоля, Н. С. Кручко, В. А. Рябус // Бібліотечка “Дивослова”. – 2007. – № 1. – 64 с.

Фасоля, А. М. Особистісно-зорієнтоване планування та моделювання уроків з української літератури: 7 клас 12-річної школи. І семестр / А. М. Фасоля, О. В. Гаврилюк, О. М. Минюк // Бібліотечка “Дивослова”. – 2007. – № 10. – 64 с.

Фасоля, А. М. Особистісно-зорієнтоване планування та моделювання уроків з української літератури: 7 клас 12-річної школи. ІІ семестр / А. М. Фасоля, О. В. Гаврилюк // Бібліотечка “Дивослова”. – 2007. – № 12. – 64 с.

Фасоля, А. М. Особистісно-зорієнтоване планування та моделювання уроків з української літератури: 8 клас 12-річної школи. І семестр / А. М. Фасоля, О. В. Гаврилюк, Н. М. Піддубний [та ін.]; кер. авт. кол. А. М. Фасоля // Бібліотечка “Дивослова”. – 2008. – № 7. – 64 с.

Фасоля, А. М. Особистісно-зорієнтоване планування та моделювання уроків з української літератури: 8 клас 12-річної школи. ІІ семестр / А. М. Фасоля, О. В. Гаврилюк, Н. М. Піддубний [та ін.]; кер. авт. кол. А. М. Фасоля // Бібліотечка “Дивослова”. – 2008. – № 9. – 64 с.

Фасоля, А. М. Особистісно зорієнтоване навчання, планування та моделювання уроків української літератури. 7 клас 12-річної школи / А. М. Фасоля, О. В. Гаврилюк, О. М. Минюк;  Ін-т педагогіки АПН України; Рівнен. обл. ін.-т післядипл. пед. освіти; журнал «Дивослово». – Рівне: Б. в., 2008. – 128 с.

Фасоля, А. М. Формування суб’єктності учня-читача в умовах особистісно зорієнтованого навчання: планування та моделювання уроків української літератури у 5 класі. І семестр / А. М. Фасоля, М. А. Піддубний, О. В. Гаврилюк [та ін.]; за заг. ред. А. М. Фасолі; Ін-т педагогіки НАПН України; Рівнен. обл. ін.-т післядипл. пед. освіти. – Рівне: Рівненські обереги, 2013. – 196 с. 

Фасоля, А. М. Формування суб’єктності учня-читача в умовах особистісно зорієнтованого навчання: планування та моделювання уроків української літератури у 5 класі. ІІ семестр / А. М. Фасоля, М. А. Піддубний, О. В. Гаврилюк [та ін.]; за заг. ред. А. М. Фасолі; Ін-т педагогіки НАПН України; Рівнен. обл. ін.-т післядипл. пед. освіти. – Рівне: Рівненські обереги, 2013. – 208 с.

Фасоля, А. М. Читацька діяльність на особистісно зорієнтованому уроці української літератури : з досвіду роботи науково-дослідної лабораторії особистісно зорієнтованого навчання української літератури Рівненського ОІППО. Ч. І / А. М. Фасоля, М. А. Піддубний, О. В. Гаврилюк [та ін.] // Бібліотечка “Дивослова”. – 2012. – № 9. – 64 с.

Фасоля, А. М. Читацька діяльність на особистісно зорієнтованому уроці української літератури : з досвіду роботи науково-дослідної лабораторії особистісно зорієнтованого навчання української літератури Рівненського ОІППО. Частина ІІ / А. М. Фасоля, М. А. Піддубний, О. В. Гаврилюк [та ін.] // Бібліотечка “Дивослова”. – 2012. – № 10. – 64 с.

3.3. Методичні рекомендації

Волошина, Н. Й. Тематичний облік знань учнів / Н. Й. Волошина, Н. М. Логвіненко, А. М. Фасоля [та ін.] // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2001. – № 4. – С. 7 – 17.

Експертиза шкільних підручників : інструктивно-методичні матеріали для експертизи проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / за заг. ред. О. М. Топузова ; [авт. кол.: Ляшенко О. І., Мальований Ю. І. … Фасоля А. М. та ін.]. – Київ : Пед. думка, 2016. – 128 с

Українська мова. Українська література : метод. рек. МОН України щодо організації навч.-вихов. процесу в 2017/2018 навч. році : оновлені на компетентнісній основі програм для 5–9-х кл. загальноосвіт. навч. закл. : метод. комент. провід. науковців Ін-ту педагогіки НАПН України щодо впровадження ідей Нової укр. школи / Ін-т педагогіки НАПН України ; [уклад.: О. М. Топузов, О. Ю. Котусенко, Н. Б. Голуб, А. М. Фасоля]. – Київ : Оріон, 2017. – 191 с.

Фасоля, А. М. Особистісно-зорієнтоване навчання: матеріали для тестування / А. М. Фасоля // Укр. мова та літ. – 2003. – № 37. – С. 7 – 8.

Розділ ІV. Концепції

Концепція літературної освіти в 12-річній загальноосвітній школі (проект) / Н. Й. Волошина, В. О. Мартиненко, А. М. Фасоля [та ін.] // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2002. – № 1. – С. 2–13.

Розділ V. Статті у наукових виданнях

5.1. Статті у збірниках наукових праць

Бійчук, Г. Л. Спецкурс «Новітня українська література кінця ХХ — початку ХХІ століття. Особливості вивчення української постмодерної літератури / Г. Л. Бійчук, А. М. Фасоля // Теоретико-методичні засади вивчення літературних курсів за вибором у профільній школі : монографія / С. П. Паламар, З. О. Шевченко, А. М. Фасоля [та ін.]; Нац. акад. пед. наук України; Ін-т педагогіки. – Київ, 2012. – С. 99–138.

Фасоля, А. М. Активне та інтерактивне навчання на уроках української літератури у 5 класі / А. М. Фасоля // Гуманітар. вісн. Держ. вищ. навч. закл. “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.– Тернопіль, 2006. – Вип. 8. – С. 228–235.

Фасоля, А. М. Біографія письменника у формуванні духовного світу школяра/ А. М. Фасоля // Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи : зб. наук. праць. – Донецьк, 2001. – Вип. 1.– С. 66–69.

Фасоля, А. М. Вивчення творчості Уласа Самчука в 11-му класі. Алгоритм побудови особистісно зорієнтованого уроку / А. М. Фасоля // Особистісно зорієнтований урок літератури. З досвіду роботи / А. М. Фасоля, Н. С. Кручко, В. А. Рябус; упор. Г. О. Федяй, А. М. Фасоля. – Київ, 2005. – С. 116–127. – (Б-ка “Шкільного світу”. Серія “Українська мова та література”).

Фасоля, А. М. Екзистенційний вибір підлітка: читати? Не читати? / А. М. Фасоля // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. пр. / за заг. ред. Г.Л. Токмань. – Київ, 2011. – Вип. 9. – С. 530–538.

Фасоля, А. М. Іван Огієнко: наука для прийдешніх поколінь / А. М. Фасоля // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. пр. / ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 195 – 204.

Фасоля, А. М. Інноваційні технології в сучасній школі / А. М. Фасоля // Материалы ХІ–ХІІ Международных фестивалей “Педагогика ХХІ века”. – Одесса, 2008. – С. 89–98.

Фасоля, А. М. Календарно-тематичне планування уроків української літератури. 5 клас. І семестр // Формування суб’єктності учня-читача в умовах особистісно зорієнтованого навчання: планування та моделювання уроків української літератури у 5 класі. І семестр / А. М. Фасоля, М. А. Піддубний, О. В. Гаврилюк [та ін.]; за заг. ред. А. М. Фасолі; Ін-т педагогіки НАПН України; Рівнен. обл. ін.-т післядипл. пед. освіти. – Рівне, 2013. – С. 15–37.

Фасоля, А. М. Календарно-тематичне планування уроків української літератури. 5 клас. ІІ семестр // Формування суб’єктності учня-читача в умовах особистісно зорієнтованого навчання: планування та моделювання уроків української літератури у 5 класі. ІІ семестр: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. А. М. Фасолі. – Рівне, 2013. – С. 8–31.

Фасоля, А. М. Компетентнісний підхід до навчання / А. М. Фасоля // Перспективні педагогічні технології в системі неперервної освіти : матеріали Всеукр. наук.-пошук. конф., м. Київ, 19 листоп. 2004 р. / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2005. – С. 225–232.

Фасоля, А. М. Концептуальні засади створення підручника української літератури з урахуванням положень діяльнісного, особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів / А. М. Фасоля // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2017. – Вип. 18. – С. 231–242. – Бібліогр.: 13 назв.

Фасоля, А. М. Культурологічна парадигма особистісно зорієнтованої освіти: входження особистості у світ культури // Гуманізм та освіта : зб. матеріалів Х Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 14–16 верес. 2010 р. – Вінниця, 2010. – С. 11–15.

Фасоля, А. М. Мовленнєва діяльність школяра на особистісно-зорієнтованому уроці / А. М. Фасоля // Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальнонавчальних закладів : матеріали конф. / Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т імені С. Дем’янчука. – Рівне, 2006. – С. 293–297.

Фасоля, А. М. Особистісно-зорієнтоване навчання: реалії і перспективи / А. М. Фасоля // Наука і сучасність. Педагогіка. Філологія : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шкіль (голова) [та ін.]. – Київ, 2003. – Т. 38. – С. 144–150. – (Педагогіка і психологія).

Фасоля, А. М. Особистісно-зорієнтоване навчання: сутність, основи, практика впровадження / А. М. Фасоля // Особистісно зорієнтований урок літератури. З досвіду роботи / А. М. Фасоля, Н. С. Кручко, В. А. Рябус; упор. Г. О. Федяй, А. М. Фасоля. – Київ, 2005. С. 5–9. – (Бібліотека “Шк. світу”. Серія “Українська мова та література”).

Фасоля, А. М. Особистісно зорієнтоване навчання літератури: розвиток учня як суб’єкта читацької діяльності / А. М. Фасоля // Формування суб’єктності учня-читача в умовах особистісно зорієнтованого навчання: планування та моделювання уроків української літератури у 5 класі. І семестр / А. М. Фасоля, М. А. Піддубний, О. В. Гаврилюк [та ін.]; за заг. ред. А. М. Фасолі; Ін-т педагогіки НАПН України; Рівнен. обл. ін.-т післядипл. пед. освіти. – Рівне, 2013. – С. 6–14.

Фасоля, А. М. Підручник з української літератури: погляд крізь призму засадничих ідей діяльнісного, особистісно зорієнтованого та компетентнісного підходів / А. М. Фасоля // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2015 – Вип. 15, ч. 2 – С. 308–317. – Бібліогр.: 8 назв.

Фасоля, А. М. Підручник української літератури в системі особистісно зорієнтованого навчання / А. М. Фасоля // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України; Ін-т педагогіки. – Київ, 2010. – № 1 (10). – С. 447–455.

Фасоля, А. М. Психологічна і фахова готовність учителя літератури до роботи в системі особистісно зорієнтованого навчання / А. М. Фасоля // Література. Діти. Час : вісн. Центру дослідж. літ. для дітей та юнацтва. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 118–124.

Фасоля, А. М. “Серця нам не бракує, лиш характеру мало” (творчість Богдана Лепкого у формуванні національної самосвідомості учнів) / А. М. Фасоля // Ми є. Були. І будем ми! (Виховання національної самосвідомості учнів засобами художньої літератури) / Н. Й. Волошина, Г. Л. Бійчук, А. М. Фасоля [та ін.]; кер. авт. кол. Н. Й. Волошина. – Київ, 2003. – С. 126–146.

Фасоля, А. М. Творчість Михайла Коцюбинського на особистісно-зорієнтованому уроці літератури / А. М. Фасоля // Біографія М.Коцюбинського в концепції його творчості та епістолярної спадщини : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народження М.М.Коцюбинського, м. Чернігів, 16–18 верес. 2004 р. – Чернігів, 2005. – С. 122–129.

Фасоля, А. М. Урок української літератури в умовах особистісно-зорієнтованого навчання / А. М. Фасоля // Українська література: стан вивчення в сучасній школі, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук. практ. конф., м. Луганськ, 14–15 трав. 2004 р.  Луганськ, 2004. – С. 71–85.

Фасоля, А. М. Формування духовного світу школяра як методична проблема / А. М. Фасоля // Педагогічна наука: пошуки, здобутки, завдання: матеріали звіт. наук. конф., 22 – 24 квіт. 1997 р. / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997. –С.74–75,

Фасоля, А. М. Формування оргдіяльнісних умінь учнів в умовах особистісно зорієнтованого навчання / А. М. Фасоля // Педагогіка ХХІ століття. Ч. 1. / упоряд. : З. Ш. Мінгажева. – Харків, 2011. – С. 27–38. – (Б-ка журн. “Управління освітою”; Вип. 5. (101).

Фасоля, А. М. Якого кольору воля? (діалогічне прочитання вступу до повісті М. Коцюбинського “Дорогою ціною”) / А. М. Фасоля // Українська мова і література в школі : наук.-метод. зб. / Чернігівський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Чернігів, 2009. – № 31. – С. 24–27.

5.2. Статті у періодичних виданнях

Бійчук, Г. Л. Олександрі Михайлівні Бандурі – 85! / Г. Л. Бійчук, А. М. Фасоля // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2002. – № 6. – С. 7–8.

Волковська, Т. Це диво – фестиваль – створили ми самі… / Тетяна Волковська, Анатолій Фасоля // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2016. – № 1/3. – С.161–163.

Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури у 5–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році з урахуванням змін у програмах / Олена Котусенко, Анатолій Фасоля та ін. // Укр. мова і літ. в шк. – 2016. – № 5. – С. 2–12.

Світлій пам’яті Анатолія Градовського / С. Паламар, А. Фасоля, Н. Логвіненко [та ін.] // Всесвіт. літ. в сучас. шк. – 2016. – № 11. – С. 2.

Сидоренко, В. В. Методичний коментар щодо вивчення базових предметів у 5–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році з урахуванням змін у програмах. Українська література / В. В. Сидоренко, О. Ю. Котусенко, А. М. Фасоля // Укр. мова і літ. в шк. – 2015. – № 4. – С. 8–12.

Українська література для загальноосвітніх навчальних закладів. 10–11 класи (рівень стандарту) : програма / авт. кол.: Р. В. Мовчан, С. Р. Молочко, А. М. Фасоля [та ін.] ; МОН України // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 11. – С. 49–89.

Усатенко, Г. О. Навчальна програма з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів. 10–11 класи (профільний рівень) : затв. наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407 / Г. О. Усатенко, А. М. Фасоля // Укр. мова і літ. в шк. України. – 2018. – № 3. – С. 14–20.

Усатенко, Г. О. Українська література : програма : 10–11 кл. (профільний рівень) / Г. О. Усатенко, А. М. Фасоля // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. – № 1. – С. 3–47.

Усатенко, Г. О. Українська література. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 10-й клас. Профільний рівень. 2017 рік / Г. О. Усатенко, А. М. Фасоля // Дивослово. – 2018. – № 7/8. – С. 61–92.

Фасоля, А. Вручити учневі ключі… від тексту / А. Фасоля, Т. Остаповець // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2015. – № 1. – С. 18–22.

Фасоля, А. Загальнонавчальні вміння в системі літературної освіти: інструмент, без якого не обійтися / А. Фасоля // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2012. – № 10. – С. 2–8.

Фасоля, А. Інноваційні форми навчання: педагогічна майстерня / А. Фасоля // Укр. мова і літ. в шк. – 2018. – № 5. – С. 24–26. – Бібліогр.: 13 назв.

Фасоля, А. Календарне планування уроків української літератури : 6 клас, ІІ семестр / А. Фасоля // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2014. – № 12. – С. 18–25 ; Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2014. – № 7/8. – С. 15–20.

Фасоля, А. Календарно-тематичне планування. 8 клас / А. Фасоля, В. Тименко // Укр. мова і літ. в шк. – 2016. – № 5. – С. 13–19.

Фасоля, А. Компетентнісно зорієнтоване навчання на уроках літератури: проблеми становлення / А. Фасоля // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2012. –№ 9. – С. 2–6.

Фасоля, А. Компетентнісно зорієнтовані завдання: новація? Імітація? / А. Фасоля // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2014. – № 5. – С. 14–20. – Бібліогр.: 3 назв.

Фасоля, А. Компетентнісно зорієнтовані завдання на уроці української літератури / А. Фасоля, С. Ревчук // Укр. мова і літ. в шк. – 2014. – № 6. – С. 27–31.

Фасоля, А. Компетентнісно зорієнтовані завдання: проблеми термінології, типології, створення / А. Фасоля // Дивослово. – 2014. – № 9. – С. 15–21.

Фасоля, А. Методичний коментар щодо вивчення української літератури у 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням змін у навчальних програмах (2017–2018 навчальний рік) / А.й Фасоля // Укр. мова і літ. в шк. – 2017. – № 5. – С. 2–6.

Фасоля, А. Папки успіху діють… / А. Фасоля // Укр. мова і літ. в шк. – 2009. – № 1. – С. 27–31.

Фасоля, А. Роль організаційно-діяльнісних умінь у формуванні компетентного учня-читача / А. Фасоля // Укр. мова і літ. в шк. – 2016. – № 2. – С. 34–38. – Бібліогр.: 4 назви.

Фасоля, А. Роман Уласа Самчука „Марія”. Три варіанти одного уроку / А. Фасоля // Дивослово. – 1999. – № 3. – С. 39-42.

Фасоля, А.  Сучасна шкільна літературна освіта: новий підручник української літератури для 10-го класу / А. Фасоля, В. Тименко // Укр. мова і літ. в шк. – 2018. – № 3. – С. 57–62.

Фасоля, А. Українська людина на зламі століть і епох: (роман „Марія” Уласа Самчука в 11 кл.) / А. Фасоля // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 1999. – № 4. – С. 16–21. 

Фасоля, А. IV Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей “Мій особистісно зорієнтований урок” відбувся! / А. Фасоля / Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2015. – № 2. – С. 22–26.

Фасоля, А. М. Азбука особистісно-зорієнтованого навчання / А. М. Фасоля // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. – № 4. – С. 62–67.

Фасоля, А. М. Вивчення постмодерної поезії: Юрій Андрухович / А. М. Фасоля // Укр. мова і літ. в шк. – 2010. – № 5. – С. 10–18.

Фасоля, А. М. Від гуманної освіти – до гуманного життя / А. М. Фасоля, О. В. Гаврилюк // Нова пед. думка (Рівне). – 2004. – № 3. – С. 25–27.

Фасоля, А. М. Вчимося ставити запитання / А. М. Фасоля // Укр. мова та літ. – 2004. – № 20. – С. 22–24.

Фасоля, А. М. Давайте знайомитись: Нью-Йоркська поетична група / А. М. Фасоля // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2003. – № 7. – С. 41–45.

Фасоля, А. М. Діяльнісна основа навчання. Стаття перша / А. М. Фасоля // Дивослово. – 2006. – № 6. – С. 2–5.

Фасоля, А. М. Діяльнісна основа навчання. Стаття друга / А. М. Фасоля // Дивослово. – 2006. – № 7. – С. 23–29.

Фасоля, А. М. “Дзвеніла в нас зброя на смілих покосах. Ми кидали душу на вістря судьби” (М.Боєслав): вивчення авторської поезії УПА в школі / Фасоля А. М., Фасоля Т. А. // Укр. мова та літ. – 2002. – № 23/24. – С. 27–37.

Фасоля, А. М. Етапність формування загальнонавчальних умінь на уроках української літератури / А. М. Фасоля // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2012. – № 8. – С. 25–31.

Фасоля, А. М. Зустріч з поетами Нью-Йоркської групи (урок – “круглий стіл”) / А. М. Фасоля // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – № 5. – С. 36–49.

Фасоля, А. М. Інноваційні технології в сучасній школі / А. М. Фасоля // Упр. шк. – 2008. – № 7. – С. 14–23.

Фасоля, А. М. Інтерактивне навчання на уроках української літератури у 5 – 7 класах: системність і систематичність / А. М. Фасоля // Укр. мова і літ. в шк. – 2007. – № 6. – С. 20–24.

Фасоля, А. М. Інтерактивне навчання: алгоритм вироблення рефлексивно-оцінювальних умінь / А. М. Фасоля // Укр. мова та літ. – 2008. – № 42. – С. 6–12.

Фасоля, А. М. “Їх душі – горіння і криця…” (О.Ольжич) : сценарій літературного вечора, присвяченого воякам Української Повстанської Армії / А. М. Фасоля // Укр. мова та літ. – 2002. – № 44. – С. 19–24.

Фасоля, А. М. Календарне планування уроків української літератури. 6 клас. І семестр / А. М. Фасоля // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2014. – № 7/8. – С. 15–20.

Фасоля, А. М. Календарно-тематичне планування уроків української літератури. 5 клас. І семестр / А. М. Фасоля // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2013. – № 7/8. – С. 10–11.

Фасоля, А. М. Календарно-тематичне планування уроків української літератури. 5 клас. ІІ семестр / А. М. Фасоля // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2013. – № 12. – С. 33–37.

Фасоля, А. М. Компетентнісна освіта: вироблення умінь вирішувати проблеми. Стаття перша / А. М. Фасоля // Укр. мова і літ. в шк. – 2008. – № 2. – С. 21–26.

Фасоля, А. М. Компетентнісно зорієнтовані завдання на уроці літератури/ А. М. Фасоля // Укр. мова і літ. в шк. – 2014. – № 6. – С. 27–31.

Фасоля, А. М. Компетентнісно зорієнтовані завдання: новація? Імітація? / А. М. Фасоля // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2014. – № 5. – С. 14–20.

Фасоля, А. М. Компетентнісно зорієнтовні завдання: проблеми термінології, типології, створення / А. М. Фасоля // Дивослово. – 2014. – № 9. – С. 15-21; Педагогічна майстерня. – 2014. – № 7. – С. 10-14; № 9. – С. 13-19; Географія. – 2014. – № 23/24. – С. 3–9.

Фасоля, А. М. Книга, яку чекали (ліризоване есе, або замість рецензії) / А. М. Фасоля // Укр. мова і літ. в шк. – 2011. – № 6. – С. 60–63.

Фасоля, А. М. Лабораторія літературної освіти: офіційно… і не тільки / А. М. Фасоля // Пед. газ. – 2004. – № 3. – С. 7.

Фасоля, А. М. “Лідер” і лідери… (стати успішним у житті допомагають “Папки успіху”)” / А. М. Фасоля // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 3. – С. 46–54.

Фасоля, А. М. Літературна освіта: компетенції, компетентності, знання, уміння і навички / А. М. Фасоля // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2012. – № 6/7. – С. 26–31.

Фасоля, А. М. Максим Рильський у житті і школі (про необхідність нового підходу) / А. М. Фасоля // Урок української. – 2001. – № 6. – С. 39–41.

Фасоля, А. М. Мета, зміст, технологія уроку / А. М. Фасоля // Дивослово. – К. : 2004. – № 8. – С.12–19.

Фасоля, А. М. Модель дитячого читання ХХІ століття / А. М. Фасоля // Шкіл. б-ка плюс. – 2012. – № 1–2. – С. 29–34.

Фасоля, А. М. На порозі особистісно-зорієнтованого навчання / А. М. Фасоля // Укр. мова і літ. в шк. – 2004. – № 1. – С. 16–19.

Фасоля, А. М. На шляху до мрії / А. М. Фасоля // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 9/10. – С. 8–13.

Фасоля, А. М. Наближення… Вивчення творчості Марії Матіос на уроках української літератури у профільній школі / А. М. Фасоля // Укр. мова і літ. в школі. – 2009. – № 7. – С. 23–28.

Фасоля, А. М. Навчитися реалізувати себе / А. М. Фасоля // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. – № 2. – С. 58–60.

Фасоля, А. М. Науково-методичне забезпечення особистісно зорієнтованого навчання української літератури / А, М, Фасоля, М. А. Піддубний // Школа. – 2010. – № 7. – С. 38–42.

Фасоля, А. М. Нова поезія нового дня: естетичні пошуки французьких символістів і поетів Нью-Йоркської школи (комбінований урок української і зарубіжної літератури) // Укр. мова та літ. – 2004. – № 11. – С. 22 – 30.

Фасоля, А. М. Нью-Йоркська група: проблеми вивчення в школі / А. М. Фасоля // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2003. – № 8. – С. 37 – 42.

Фасоля, А. М. Об’єднання українських письменників “Слово”: пошук координат триває / А. М. Фасоля // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2001. – № 6. – С. 8–14.

Фасоля, А. М. Олександр Іранець – ліричний… іронічний… (аналіз поетичної творчості на заняттях спецкурсу) / А. М. Фасоля // Дивослово. – 2011. – № 3. – С. 2–12.

Фасоля, А. М. Особистісно зорієнтоване навчання: методологія, методика, технологія / А. М. Фасоля // Нова пед. думка (Рівне). – 2009. – № 4. – С. 54–57.

Фасоля, А. М. Особистісно-зорієнтоване навчання: багато запитань з приводу однієї проблеми / А. М. Фасоля // Укр. мова та літ. – 2003. – № 34. – С. 27–32.

Фасоля, А. М. Особистісно-зорієнтоване навчання: дидактичний аспект / А. М. Фасоля // Укр. мова та літ. – 2003. – № 44. – С. 21–24.

Фасоля, А. М. Особистісно зорієнтоване навчання на уроках літератури / А. М. Фасоля // Зарубіж. літ. – 2007. – № 47. – С. 8–12.

Фасоля, А. М. Особистісно зорієнтоване навчання: набутки, проблеми, перспективи / А. М. Фасоля // Нова пед. думка (Рівне). – 2008. – № 4. – С. 144 – 50.

Фасоля, А. М. Особистісно-зорієнтоване навчання: новий рік. Нові надії. І… старі проблеми / А. М. Фасоля // Укр. мова та літ. – 2005. – № 5. – С. 25–32.

Фасоля, А. М. Особистісно-зорієнтоване навчання: психологічний аспект / А. М. Фасоля // Укр. мова та літ. – 2003. – № 37. – С. 3–6.

Фасоля, А. М. Особистісно-зорієнтоване навчання: цілепокладання, рефлексія, оцінка / А. М. Фасоля // Укр. мова та літ. – 2004. – № 7. – С. 3–17.

Фасоля, А. М. Особистісно-зорієнтоване навчання: шлях становлення / А. М. Фасоля // Укр. мова і літ. в шк. – 2006. – № 5. – С. – С. 45–49.

Фасоля, А. М. Особистісно-зорієнтований урок літератури: мета, зміст, технологія уроку / А. М. Фасоля // Дивослово. – 2004. – № 8. – С. 19–25.

Фасоля, А. М. Особистісно-зорієнтований урок літератури: проблема методичного інструментарію / А. М. Фасоля // Дивослово. – 2005. – №  9. – С. 13–19.

Фасоля, А. М. Особистісно зорієнтований урок: що “залишається за кадром”? / А. М. Фасоля // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2011. – № 3. – С. 5–8.

Фасоля, А. М. Оцінювання в умовах інтерактивного навчання / А. М. Фасоля // Дивослово. – 2007. – № 12. – С. 5–11.

Фасоля, А. М. Педагогічна техніка, технологія і… поезія (“Урок одного вірша” у 7 класі) / А. М. Фасоля // Дивослово. – 2008. – № 12 . – С. 2–7.

Фасоля, А. М. Поезія Павла Тичини крізь призму світобачення поета / А. М. Фасоля // Рід. шк. – 2001. – № 2. – С. 53–55.

Фасоля, А. М. Поетичне шоу Віктора Неборака, або знову про Бу-Ба-Бу і бубабістів (вивчення поетичної творчості на заняттях спецкурсу профільної школи. 11 клас) / А. М. Фасоля, Т. А. Фасоля // Укр. мова й літ. в сучас. шк. – 2012. – № 1. – С. 65–71.

Фасоля, А. М. Поетка вогненних меж (творчість Олени Теліги як засіб формування духовного світу школяра) / А. М. Фасоля // Дивослово. – 1996. – № 11. – С. 44–50.

Фасоля, А. М. Портфоліо? “Папка успіху”? Навіщо вони нам? / А. М. Фасоля // Дивослово. – 2008. – № 5. – С. 20–24.

Фасоля, А. М. Прийоми інтерактивного навчання під час роботи з підручником української літератури у 5 – 7 класах / А. М. Фасоля // Укр мова і літ. в шк. – 2008. – № 4. – С. 29–32.

Фасоля, А.М. Проблема методичного інструментарію / А. М. Фасоля // Дивослово. – 2005. –№ 9. –С. 16–18.

Фасоля, А. М. Профільне навчання: готовність № ? / А. М. Фасоля // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 11. – С. 49–54.

Фасоля, А. М. П’ять років поступу (штрихи до колективного портрета учителів-словесників м. Новограда-Волинського) / А. М. Фасоля // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2013. – № 11. – С. 27–28.

Фасоля, А. М. Рефлексуємо. Оцінюємо. Плануємо / А. М. Фасоля // Укр. мова та літ. – 2004. – № 20. – С. 25–30.

Фасоля, А. М. Роман Дари Корній «Зворотній бік світла» на уроці позакласного читання / А. М. Фасоля // Дивослово. – 2019. – № 1. – С. 31–38.

Фасоля, А. М. Свята рідної мови в школі / А. М. Фасоля // Укр. мова і літ.в в шк. – 1989. – № 7. – С. 51–56.

Фасоля, А. М. Стаття Уласа Самчука “Нарід чи чернь” / А. М. Фасоля // Дивослово. – 2006. – № 2. – С. 15–18.

Фасоля, А. М. Створення компетентнісно зорієнтованих завдань / А. М. Фасоля // Труд. навчання в шк. – 2014. – № 24. – С. 16–19;Основи здоров’я. – 2014. – № 10. – С. 9–12.

Фасоля, А. М. ІІІ Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей / А. М. Фасоля // Дивослово. – 2013. – № 9. – С. 8–14.

Фасоля, А. М. Творчість Богдана Лепкого в школі / А. М. Фасоля // Дивослово. – 1995. – № 2. – С. 54–63.

Фасоля, А. М. У пошуках нових координат (МУР як феномен української духовності) / А. М. Фасоля // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2000. – № 5. – С. 33–40.

Фасоля, А. М. У цієї ідеї є майбутнє! (відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Особистісно зорієнтований підхід до навчання української мови та літератури”) / А. М. Фасоля // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 1. – С. 114–119.

Фасоля, А. М. Урок в умовах особистісно-зорієнтованого навчання / А. М. Фасоля // Укр. мова та літ. – 2003. – № 46. – С. 6–9.  

Фасоля, А. М. Урок літератури рідного краю в системі особистісно зорієнтованого навчання / А. М. Фасоля // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2011. – № 5. – С. 24–28; – № 6. – С. 19–21.

Фасоля, А. М. Учитель і учень на “читацькому полі” // Читацька діяльність на особистісно зорієнтованому уроці української літератури : з досвіду роботи науково-дослідної лабораторії особистісно зорієнтованого навчання української літератури Рівненського ОІППО. Ч. І / А. М. Фасоля, М. А. Піддубний, О. В. Гаврилюк [та ін.] // Бібліотечка “Дивослова”. – 2012. – № 9. – С. 2–7.

Фасоля, А. М. Фестиваль… Фестиваль? Фестиваль! / А. М. Фасоля // Дивослово. – 2011. – № 12. – С. 2–4.

Фасоля, А. М. Формування духовного світу школяра засобами літератури / А. М. Фасоля // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2000. – № 1. – С. 51–57.

Фасоля, А. М. Формування духовного світу особистості школяра засобами літератури (психолого-педагогічні основи формування духовного світу особистості) / А. М. Фасоля // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 1999. – № 1. – С. 22–24.

Фасоля, А. М. Читацька компетентність: що формуємо, що і як перевіряємо й оцінюємо / А. М. Фасоля // Дивослово. – 2017. – № 9. – С. 8–15.

Фасоля, А. М. Шлях до поета (проблеми вивчення творчості Павла Тичини в школі) / А. М. Фасоля // Укр. мова і літ. в шк. – 1992. – № 9-10. –С. 14–21.

Фасоля, А. М. “Як ви умирали, вам дзвони не грали…” (Фольклор УПА шкільному курсі літератури) / Фасоля А. М., Фасоля Т. А. // Укр. мова та літ. – 2002. – № 10. – С. 4–6.

Фасоля, А. М. Як доторкнутися до душі (поліфонія звуків, барв, почуттів у поезії Павла Тичини “Світає” на особистісно-зорієнтованому уроці у 8 класі) / А. М. Фасоля, О. В. Гаврилюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 5. – С. 14–18.

Фасоля, А. М. Як заохотити учнів до читання / А. М. Фасоля // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2013. – № 7–8. – С. 8–9.

Фасоля, А. М. Як читати постмодерну поезію // Дивослово. – 2010. – № 9. – С. 24–28.

Яценко, Т. Методичні рекомендації щодо навчання української літератури у 5–11 класах закладів загальної середньої освіти (2018–2019 н. р.) / Таміла Яценко, Анатолій Фасоля // Укр. мова і літ. в шк. – 2018. – № 4. – С. 8–15. –Бібліогр.: 11 назв.

5.3 Електронні ресурси

Методичний коментар щодо вивчення української літератури у 5–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році [Електронний ресурс] / Фасоля А. М. та ін. // Електронна бібліотека НАПН України. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/713747/1/Методичний коментар щодо вивчення української літератури у 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016-2017 навчальному році.pdf (дата звернення – 24.04.2019.) – Назва з екрану.

Сидоренко, В. В. Українська мова та література. 5–11 класи [Електронний ресурс] : методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2015–2016 навчальному році з коментарем провідних фахівців  / В. В. Сидоренко, О. Ю. Котусенко, А. М. Фасоля // Електронна бібліотека НАПН України. – Текст. дані. – Київ, 2015. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/11266/1/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC.pdf (дата звернення: 24.04.2019.) – Назва з екрану.

Фасоля, А. Види мистецтва. Художня література як мистецтво слова. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Особистісно зорієнтований урок української літератури у 5 класі [Електронний ресурс] / А. М. Фасоля // ОЗОН: особистісно зорієнтоване навчання. – Текст. дані. – [Україна], 2014. – Режим доступу: http://ozonlit.org/vydy-mystetstva-hudozhnya-literatura-yak-mystetstvo-slova-pochatok-slovesnoho-mystetstva-folklor-i-litopysy-osobystisno-zorijentovanyj-urok-ukrajinskoji-literaturyu-5-klasi/ (дата звернення: 24.04.2019.). – Назва з екрану.

Фасоля, А. Календарно-тематичне планування. 5 клас. ІІ семестр [Електронний ресурс] / А. М. Фасоля // ОЗОН: особистісно зорієнтоване навчання. – Текст. дані. – [Україна], 2015. – Режим доступу: http://ozonlit.org/kalendarno-tematychne-planuvannya-5-klas-ii-semestr/ (дата звернення – 24.04.2019.) – Назва з екрану.

Фасоля, А. Рекомендації з підготовки і проведення відкритого уроку [Електронний ресурс] / А. М. Фасоля // ОЗОН: особистісно зорієнтоване навчання. – [Україна], 2016. – Текст. дані. – Режим доступу: http://ozonlit.org/рекомендації-з-підготовки-і-проведен/

Фасоля, А. Ціле- і смислевизначення з курсу української літератури 5 класу. Вступ. Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово – першоелемент літератури [Електронний ресурс] / А. М. Фасоля // ОЗОН: особистісно зорієнтоване навчання. – Текст. дані. – [Україна], 2014. – Режим доступу: http://ozonlit.org/tsile-i-smyslevyznachennya-z-kursu-ukrajinskoji-literatury-5-klasu-vstup-slovo-v-zhytti-lyudyny-krasa-svitu-i-lyudskoji-dushi-v-hudozhnomu-slovi-obrazne-slovo-pershoelement-literatury/ (дата звернення: 24.04.2019.) – Назва з екрану.

Фасоля, А. Цілі для учнів. 6 клас, ІІ семестр [Електронний ресурс] / А. М. Фасоля // ОЗОН: особистісно зорієнтоване навчання. – Текст. дані. – [Україна], 2015. – Режим доступу: http://ozonlit.org/tsili-dlya-uchniv-6-klas-ii-semestr/ (дата звернення – 24.04.2019.) – Назва з екрану.

Фасоля, А. Шлях до Шевченка [Електронний ресурс] / А. М. Фасоля // ОЗОН: особистісно зорієнтоване навчання. – Текст. дані. – [Україна], 2014. – Режим доступу: http://ozonlit.org/shlyah-do-shevchenka/ (дата звернення: 24.04.2019.) – Назва з екрану.

Фасоля,  А. Якого кольору воля? (діалогічне прочитання вступу до повісті М. Коцюбинського «Дорогою ціною» [Електронний ресурс] / А. Фасоля // Феномен Михайла Коцюбинського у художніх вимірах українства : матеріали наук.-практ. конф. – Текст. дані. – Чернігів, 2014. – Режим доступу: http://kotsubinsky.org/load/naukovi_materiali/materiali_naukovo_praktichnoji_konferenciji_fenomen_mikhajla_kocjubinskogo_u_khudozhnikh_vimirakh_ukrajinstva/3-1-0-10(дата звернення: 24.04.2019.). – Назва з екрану.

Фасоля, А. М. Культурологічна парадигма особистісно зорієнтованої освіти: входження особистості у світ культури [Електронний ресурс] / А. М. Фасоля // Гуманізм та освіта: міжнар. наук. -практ. конф. – Текст. дані. – [Україна], 2010. – Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/humed/2010/txt/Fasolya.php (дата звернення: 24.04.2019.). – Назва з екрану.

Фасоля, А. М. Модель дитячого читання у XXI столітті [Електронний ресурс] / А. М. Фасоля // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – 2012. – Вип. 3. – С. 358-370. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npdnpbc_2012_3_37(дата звернення – 24.04.2019.) – Назва з екрану.

Фасоля, А. Н. Азбука личностно ориентированного обучения [Электронный ресурс] / А. Н. Фасоля // Вопросы Интернет Образования. –Текст. данные. – 2011. – № 96. – Режим доступа : http://vio.uchim.info/Vio_96/cd_site/articles/art_2_5.htm. (дата обращения – 24.05.2019.) – Название с экрана.

Фасоля, А. Н. Личностно ориентированное обучение: методология, методика, технология [Электронный ресурс] / А. Н. Фасоля // Вопросы Интернет Образования. – Текст. данные. – 2011. – № 97. – Режим доступа: http://vio.uchim.info/Vio_97/cd_site/articles/art_2_5.htm. (дата обращения – 24.05.2019.) – Название с экрана.

5.4 Тези

Бійчук, Г. Л. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення української літератури в основній школі / Г. Л. Бійчук, А. М. Фасоля // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2012 рік. – Київ, 2013. – С. 159–161.

Бійчук, Л. Л. Створення і використання  сценарію мультимедійного посібника з української літератури в основній школі / Г. Л. Бійчук, А. М. Фасоля // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2013 рік. – Київ, 2013. – С. 223–225.

Звіт про науково-дослідну роботу з теми «Науково-методичне забезпечення навчання української літератури в старшій школі» за 2015–2017 рр. / керівник НДР А. М. Фасоля ; НАПН України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2017. – 72 с.

Фасоля, А. Формування термінологічного полялітературної освіти в умовах особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання / А. Фасоля // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2015рік / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – С. 215–216.

Фасоля, А. М. Алгоритм підготовки особистісно-зорієнтованого уроку / А. М. Фасоля // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт.наук. конф. Ін-ту педагогіки АПН України, 3 – 4 квіт.2006 р. – Київ, 2006. – С. 66–67.

Фасоля, А. М. Вивчення спецкурсу з української постмодерної літератури у старшій школі / А. М. Фасоля // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2011 рік. – К., 2012. – С. 155–158.

Фасоля, А. М. Діяльність Об’єднання українських письменників “Слово” (методика вивчення в школі) // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт. наук.-практ. конф., 25–26 берез. 2003 р. / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2003. – С. 54.

Фасоля, А. М. Концептуальні засади особистісно-зорієнтованого навчання на уроках літератури / А. М. Фасоля // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт. наук.-практ. конф Ін-ту педагогіки АПН України, 30–31 берез. 2004 р. – Київ, 2004. – Ч. 1. – С. 69 – 70.

Фасоля, А. М. Методика застосування інтерактивних форм і методів навчання на уроках української літератури у 5–7 класах / А. М. Фасоля // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2008 рік. – Київ, 2009. – С. 165–167.

Фасоля, А М. Особистісно зорієнтоване вивчення літератури / А. М. Фасоля // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт. наук. конф., 26–28 берез. 2002 р. – Київ, 2002. – Ч. І. – С. 68–69.

Фасоля, А. М. Проблеми реалізації компетентнісного потенціалу предмета «Українська література»  в шкільному підручнику для 11 класу ліцею / А. М. Фасоля // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2018. – С. 115.

Фасоля, А. М. Психологія письменницької праці на уроках української літератури // Тези науково-практичної конференції / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – С. 43.

Фасоля, А. М. Робота з підручником в умовах інтерактивного навчання / А. М. Фасоля // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2007 рік. – Київ, 2008. – С. 106–108.

Фасоля, А. М. Робота із суб’єктним досвідом учнів на уроках української літератури в основній школі / А. М. Фасоля // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2006 рік. – Київ, 2007. – С. 76.

Фасоля, А. М. Система роботи з підручником української літератури в процесі формування ключових компетентностей / А. М. Фасоля // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2017. – С. 121–122.

Фасоля, А. М. Спеціальні і факультативні курси з української літератури у профільній школі: проблеми впровадження/ А. М. Фасоля // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2009 рік. – Київ, 2010. – С. 119–120.

Фасоля, А. М. Становлення суб’єктності учня-читача в умовах особистісно зорієнтованого навчання / А. М. Фасоля // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2010 рік. – Київ, 2011. – С. 139–140.

Фасоля, А. М. Урок літератури: на шляху до особистісної зорієнтованості / А. М. Фасоля // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт. наук. конф. Ін-ту педагогіки АПН України, 30 – 31 берез. 2005 р. – Київ, 2005. – Ч. І. – С. 49.

5.5 А. М. Фасоля – рецензент

Павлів, І. Уроки з української літератури для 6-го класу [посібник] / Ірина Павлів ; [рецензенти: Фасоля А. М.та ін.]. – Київ : Дивослово, 2015. – 344 с.

Бондаренко, Н. В. Формування правописної компетентності учнів 5–7 кл. на уроках укр. мови : посібник / Н. В. Бондаренко ; [рецензенти: С. Т. Яворська, А. М. Фасоля, Г. І. Синьоока]. – Київ : Сам, 2017. – 112 с.

VI Про А. М. Фасолю

Бійчук, Г. Учитель учителів / Галина Бійчук // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2014. – № 9. – С. 7.

Куцевол, О. Методика літератури, натхнена ОЗОН-ом : до 60-річчя від дня народження Анатолія Фасолі / Ольга Куцевол // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2014. – № 9. – С. 2–6.

Рибалко, К. Добро без сліду не минає / Катерина Рибалко // Дивослово. – 2019. – № 2. – С. 31.

Світлій пам’яті Анатолія Миколайовича Фасолі // Укр. мова і літ. в шк. – 2019. – № 1. – С. 54–59.

Склали: бібліографи Державної наукової архітектурної бібліотеки імені В. Г. Заболотного О. В. Углова та Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського С. С. Янюк, М. Х. Лапада.