Календарно-тематичне планування уроків з української літератури (8 клас ІІ семестр) в системі особистісно зорієнтованого навчання

                                                                                                           СЛОВО ДО ЧИТАЧА

Матеріали з планування і моделювання уроків української літератури у 8 класі вперше були видрукувані у бібліотечці ж. ”Дивослово” у 2008 році. Їх авторами є члени лабораторії особистісно зорієнтованого навчання української літератури Рівненського ОІППО (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України А.М. Фасоля; керівник-організатор – завідувач кабінету рідної мови, української і світової літератур, магістр філології М.А. Піддубний): О.В. Гаврилюк, О.В. Мандич, О.М. Парфенюк, І.Т. Самчук, Г.Д. Сівицька, Н.А. Стасюк, С.Я. Стасюк.

Уже з позицій сьогоднішнього дня ми щось зробили б по-іншому, щось змінили, доповнили чи скоротили. Однак, відгукуючись на прохання, подаємо їх майже без змін. Сподіваємося, що і в цьому вигляді пропоновані розробки допоможуть усім, хто осягає методику особистісно зорієнтованого навчання, зрозуміти її суть, вимоги до уроку літератури, його специфіку, структуру.

Планування і моделювання уроків відбувалося з урахуванням вимог ОЗОН:

 • предметний матеріал слугує засобом особистісного розвитку школяра;
 • учитель «відштовхується» від суб’єктного досвіду учня і «повертається» до нього після опрацювання предметного матеріалу (розгляду художнього твору), аби допомогти вихованцеві усвідомити особистісне значення вивченого;
 • первинним є створення учнем власного освітнього продукту (есе, запитання, діалог, асоціації з приводу певної, пов’язаної з виучуваним матеріалом, проблеми);
 • процес навчання базується на комунікативно-діяльнісній основі, діалозі учня і вчителя, учня з героєм, автором, самим собою, однокласниками;
 • домінування парно-групового навчання, застосування інтерактивних, проектних, дебатних, ігрових технологій тощо;
 • забезпечується становлення суб’єктності юного читача (не лише вироблення предметних умінь, а й оволодіння здатністю керувати читацькою діяльністю і осмислювати її, відстежувати свій шлях до читацької вершини («акме»);
 • ситуативність навчання (створення особистісно зорієнтованих ситуацій – вибору (домашніх завдань, способу опрацювання навчального матеріалу, змісту навчання та ін.), успіху, затребуваності та ін.;
 • учень набуває досвіду діяльності різноманітних видів: знаннєвого, емоційного, морального, комунікативного, творчого, управлінського, читацького, організаційного та ін.;
 • враховується стиль навчальної діяльності школяра;
 •  словесник присутній на уроці не лише як наставник, а насамперед як читач, що бесідує з юним, менш досвідченим, але рівноправним співрозмовником про важливі для обох ціннісно-смислові питання;
 •  суб’єкт-суб’єктні відносини учасників навчального процесу забезпечують умови для творчого розвитку вчителя, становлення його як суб’єкта педагогічної діяльності.

Зміст представленого матеріалу ширший за той, що ми вкладаємо у поняття “модель”. Автори прагнули, аби розробки наближалися до звичних учителеві поурочних планів.

Водночас збережено наступність і послідовність у виробленні умінь: загальнонавчальних оргдіяльнісних (цілевизначення, планування, рефлексії, оцінювання), парної і групової роботи (з уроку в урок завдання, що ставляться перед учнями, ускладнюються), опрацювання навчального матеріалу. Більшої ваги набувають самостійність, частіше застосовуються парно-групові форми роботи.

Перелік цілей для учнів сформовано на основі поурочних. Однак подано їх у вигляді таблиці, де вказується також дата контролю та його форма. Вміщена на одному аркуші паперу таблиця є зручною для копіювання і користування. Вона служить своєрідною “дорожною картою” учня і вчителя, яка дає можливість відстежувати проходження теми.

Запитання і завдання для тематичного оцінювання розроблено з урахуванням таких підходів: І рівень – запам’ятовування та відтворення (йдеться про “просте” відтворення інформації); ІІ рівень – розуміння (передбачається перевірка осмислення учнями засвоєних знань); ІІІ рівень – застосування (перевіряються уміння застосувати здобуті знання на практиці); ІУ рівень – творчий (учень створює власний творчий продукт). Уроки мають чотирьохетапну структуру, хоча, зрозуміло, вона не є догмою і надається до змін, коли цього “вимагає” навчальний матеріал.

Обсяг навчального матеріалу, пропонований перелік форм, методів, прийомів роботи подано “з надлишком”, аби вчитель, залежно від власних можливостей, особливостей школи, класу, міг вибрати найдоцільніші.

Сподіваємося, що ця публікація стане ще одним кроком на шляху до впровадження ОЗОН у практику роботи школи, розширить коло його прихильників.

Анатолій ФАСОЛЯ

 

Скачати календарно-тематичне планування уроків з української літератури для 8 класу 2 семестр одним файлом DOC

 

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

№ п/п уроку

Зміст уроку

К-сть годин

Дата

Очікувані результати

Методи, прийоми і форми роботи

35

Світ української поезії

(Творчість В.Сосюри, Б.Олійника,

В.Підпалого, І.Малковича)

В. Сосюра. Патріотичні мотиви творів поета. Щирість його ліричного самовираження. Образ України, ідея нерозривної єдності людини з рідною землею, алегоричність образів (“Сад”). Патріотичний пафос поезії “Любіть Україну!”.

ТЛ: віршові розміри (трискладові стопи).

1

Учні знатимуть:  коло проблем, які будуть вирішуватися упродовж семестру, вивчення теми, відведений для цього час, форму тематичної атестації; зміст та проблематику виучуваних творів; цікаві факти з життя та творчості В. Сосюри; історію написання поезії “Любіть Україну!” та її зміст; зміст поняття віршовий розмір;алгоритм цілевизначення та планування вивчення теми.Учні вмітимуть: окреслити коло проблем, що розглядатимуться на заняттях; з’ясувати ідейну спрямованість поезій “Сад”, “Любіть Україну!”; розкрити алегорію образів “Саду”, пояснити роль художніх засобів творів, аналізувати образ України; виразно читати поезію, визначати віршовий розмір;сформулювати власні цілі вивчення теми. Учнівські повідомлення, робота з таблицею, усне малювання, усний виклад матеріалу, бесіда, робота в парах, виразне читання, незакінчене речення, робота з підручником.

36

Васильки” – взірець інтимної лірики.ТЛ:інтимна лірика.

1

Учні знатимуть: зміст поезій “Сад” та “Васильки”, літературознавчі поняття алегорія, інтимна лірика.Учні вмітимуть:відтворити словами картини, що виникали в уяві під час читання твору; пояснити, завдяки яким художнім прийомам розкривається внутрішній світ автора (“Васильки”); прокоментувати різницю між патріотичною та інтимною лірикою. Передбачення, незакінчене речення, бесіда, групова діяльність, запитання до тексту, робота з підручником, виразне читання, асоціювання, перегляд фотоілюстрацій, словесне малювання, створення психологічного портрета ліричного героя, мікрофон 2.

37

Б. Олійник. Народне визнання сучасного українського поета.”Вибір“: проблема життєвого вибору, стоїчної позиції.

1

Учні знатимуть: основні факти із життєвого та творчого шляху Б.Олійника, зміст поезії “Вибір”;алгоритм цілевизначення.Учні вмітимуть:виразно і вдумливо читати поезію, ставити запитання до твору, проводити аналогії із власними спостереженнями та міркуваннями; з’ясовувати життєву позицію ліричного героя, характеризувати його образ; визначати роль художніх засобів твору. Розповідь учителя, учнівські повідомлення, передбачення, асоціювання, порушена послідовність, бесіда, “Займи позицію”, виразне читання, незакінчене речення.

38

Ринг“. Філософія чину й мудрості у поезії.

1

Учні знатимуть: коло проблем, які порушує письменник; зміст виучуваної поезії, її тему, ідею, роль художніх засобів;алгоритм цілевизначення та планування роботи на уроці.Учні вмітимуть: окреслити коло проблем, що розглядатимуться на уроці; виразно читати й аналізувати поезію; розкрити внутрішній світ ліричного героя; висловити власне ставлення до порушених автором проблем. Асоціювання, передбачення, робота у парах / групах, бесіда, відповідь на проблемне запитання, “повільне читання”, виразне читання, незакінчене речення.

39

В. Підпалий. Розповідь про письменника. Щирість патріотичних почуттів ліричного героя у вірші „Тиха елегія”.

1

Учні знатимуть: цікаві факти з життя В. Підпалого; зміст поезії “Тиха елегія”, її тему й ідею.Учні вмітимуть: виразно читати вірш, визначати його тему та ідею; характеризувати образ ліричного героя; знаходити яскраві художні засоби та з’ясовувати їхню роль у творі;проводити самооцінювання, планувати роботу на уроці. Розповідь учителя, учнівські повідомлення, бесіда, робота в парах, вільне письмо, виразне читання, словникова робота, робота із заголовком.

40

Оптимізм, упевненість у правильності обраного шляху в поезії „Запросини”.

1

Учні знатимуть: зміст поезії “Запросини”, зміст літературознавчого поняття білий вірш.Учні вмітимуть: виразно читати неримовану поезію; розкрити алегорію образів вірша “Запросини”, відтворити словами картини, що виникали в уяві під час читання твору; пояснити роль художніх засобів. Незакінчене речення, робота із заголовком, мовчазне читання поезії, передбачення, бесіда, робота у групах, розповідь учителя, запитання до тексту, робота з підручником.

41 – 42

І. Малкович. „Свічечка букви Ї”, „Музика, що пішла”, „З янголом на плечі”. Глибокі роздуми про сутність людини, її життя. Оптимістичний пафос, щира віра у перемогу добра.

2

Учні знатимуть: цікаві факти життєпису І. Малковича; зміст виучуваних віршів, приховану думку поезій;алгоритм цілевизначення.Учні вмітимуть: виразно  та усвідомлено читати вірші; аналізувати їхній прихований зміст; словесно відтворювати світ, змальований у поезіях; визначати роль художніх засобів у творах;сформулювати власні цілі вивчення теми. Бесіда, передбачення, робота у парах та групах, незакінчене речення, робота із заголовком, виразне читання, слово вчителя, “повільне читання”, есе.

43

Урок виразного читання за поетичною творчістю В.Сосюри, Б.Олійника, В.Підпалого, І.Малковича.

1

Учні знатимуть: зміст продекламованих поезій; засоби виразного читання поетичних творів; питання власного виразного читання, над якими потрібно працювати.Учні вмітимуть: визначати виконавське завдання, виразно читати вірші. Бесіда, виразне читання, створення ілюстрацій, робота у парах та в четвірках, укладання партитури вірша.

44

Тематична контрольна робота. “Світ української поезії”. В.Сосюра, Б.Олійник, В.Підпалий, І.Малкович. Тести.

1

Учні знатимуть: рівень своїх навчальних досягнень, причини невдач (якщо такі були).Учні вмітимуть: планувати свою роботу, спрямовану на покращення успішності; визначати нові цілі і шляхи досягнення їх. Тести

45

НАЦІОНАЛЬНА ДРАМАІван Карпенко-Карий. Короткі відомості про життя і літературну творчість драматурга. Театр “корифеїв”. „Сто тисяч”. Зміст І дії.ТЛ: драматичний твір, комедія, трагікомедія.

1

Учні знатимуть: найголовніші біографічні відомості  про І. Карпенка-Карого,  імена представників театру “корифеїв”; історію написання комедії „Сто тисяч”, зміст літературних понять драматичний твір, комедія, трагікомедія.Учні вмітимуть:  самостійно працювати зі статтею підручника; виразно  читати текст комедії у ролях;самостійно визначати цілі вивчення  теми; проводити рефлексію в кінці уроку. Асоціювання, випереджувальне завдання, робота з підручником; усна зв`язна  розповідь учнів, слово вчителя, виразне читання, робота в парах, учнівське повідомлення, читання з позначками, укладання таблиці позначок, бесіда, інсценізація.

46 – 47

Сто тисяч“. Зміст ІІ – ІV дій. Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи. Образ Герасима Калитки.

2

Учні знатимуть: зміст п’єси, сюжет драми в цілому, риси характеру Герасима Калитки, зміст літературознавчих понять драма, комедія, авторське ставлення до героя.Учні вмітимуть: схарактеризувати героя драми; оперувати цитатами; складати цитатний план, висловлювати свою думку з приводу прочитаного; дискутувати про бездуховність людини, про сенс людського життя;самостійно визначати цілі уроку;  відрефлексувати  власну діяльність на уроці; заповнювати  картки оцінювання роботи в групах. Бесіда, незакінчене речення, інсценізація, робота в парах, робота в групах, виразне читання.

48

Засоби сатиричного змалювання характерів у комедії “Сто тисяч“. Проблема влади грошей – наскрізна і вічна у світовому мистецтві.

1

Учні знатимуть: засоби характеристики героїв драматичних творів; зміст комедії Мольєра “Скупий”.Учні вмітимуть: характеризувати образи-персонажі, виявляти різні  відтінки авторського сміху; колективно спланувати роботу на уроці, обґрунтувати своє ставлення до героїв; Асоціювання, бесіда, конкурс знавців, робота в групах, робота з підручником, есе.

49

Письмовий твір-роздум за п’єсою І. Карпенка-Карого «Сто тисяч».

1

Учні знатимуть: особливості твору з елементами роздуму; вимоги до написання твору і критерії оцінювання його.Учні вмітимуть:добирати матеріал до твору, продумувати його композицію, аргументувати свої думки; самостійно аналізувати написане. Незакінчене речення, обговорення та вдосконалення підготовлених удома планів, самостійна робота учнів (написання творчої роботи).

50

З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ“Творчість М.Коцюбинського й О.Назарука”.Михайло Коцюбинський. Розповідь про письменника. Художнє відображення волелюбності українського народу в повісті „Дорогою ціною”. 

1

Учні знатимуть: цікаві факти з біографії М.Коцюбинського; зміст прологу та І частини повісті „Дорогою ціною”;ідейне спрямування прологу.Учні вмітимуть: характеризувати духовний світ М.Коцюбинського на основі спогадів про нього; виразно читати і переказувати уривки з твору; логічно висловлювати враження від прочитаного; виявляти власне ставлення до описаних у творі подій; знаходити символічні образи;самостійно визначати цілі уроку, проводити рефлексію в кінці уроку. Виразне читання, інсценування,  асоціювання, евристична бесіда, заочна екскурсія, незакінчене речення, проблемний виклад, робота у парах.

51

Пригодницький, романтичний сюжет повісті М. Коцюбинського „Дорогою ціною”. Робота над змістом 2 – 5 розділів. 

1

Учні знатимуть: зміст твору; ідейне спрямування повісті;  проблематику; особливості композиції.Учні вмітимуть: обґрунтовано визначати основну думку твору, проблематику; проілюструвати значення пейзажів; на основі епізодів, які справили найбільше враження, та коментарів до них укладати „щоденник подвійних нотаток”; визначати елементи композиції; пояснювати відмінність між сюжетом і композицією;проводити самооцінку в кінці уроку. Виразне читання, бесіда, укладання „щоденника подвійних нотаток”, проблемний виклад, робота у групі.

52

Кохання  Остапа і Соломії.  Його непереможна сила, що керує вчинками, поведінкою, вибором героїв.

1

Учні знатимуть: послідовність характеристики образів-персонажів; риси характеру Остапа, Соломії, Івана.Учні вмітимуть:    розповідати про почуття героїв, спираючись на текст; схарактеризувати образи Остапа, Соломії, Івана; порівнювати персонажів, давати їм власну оцінку;планувати роботу на уроці, проводити рефлексію роботи у групі, само- та взаємооцінювання. Бесіда, проблемний виклад,  укладання схеми (робота в парах), характеристика образів (робота у групах), усна зв’язна розповідь, діаграма Вена (таблиця „Спільні та відмінні риси характеру персонажів”).

53

Позакласне читання. Відтворення важких переживань матері і сина, роздуми про сенс життя в оповіданні Михайла Коцюбинського „Що записано в книгу життя”.

1

Учні знатимуть: зміст оповідання М. Коцюбинського „Що записано в книгу життя”; проблематику твору.Учні вмітимуть: логічно висловлювати враження від прочитаного; за допомогою засобів виразного читання відтворювати внутрішній стан персонажів; обґрунтовувати своє ставлення до персонажів; знаходити вивчені художні засоби та пояснювати їх роль у творі; виявляти проблеми, порушені у творі;обговорювати і визначати спільні цілі; проводити рефлексію роботи на уроці. Виразне читання тексту, словесне малювання, ілюстрування, „ключові слова” (індивідуальна та парна робота), евристична бесіда, проблемний виклад, дискусія.

54

Осип Назарук. “Роксолана”. Короткі відомості про письменника. Історична основа повісті “Роксолана”. Зміст І і УІІІ розділів. 

1

Учні знатимуть: цікавівідомості про письменника; зміст окремих розділів повісті “Роксолана”; імена героїв твору, риси характеру.Учні вмітимуть: переказувати зміст повісті;висловлювати ставлення до прочитаного; визначати особливості композиції розділу “Страшне весілля”; словесно змалювати портрет Насті Лісовської, розповісти про умови, у яких зростала героїня, вказати риси її характеру.  Незакінчене речення, розповідь учителя, учнівські повідомлення, робота з підручником, читання з позначками, укладання таблиці позначок, озвучення очікуваних результатів, асоціювання, читання із зупинками, бесіда, створення психологічного портрета.

55

Роксолана“. Зміст ІХ та Х розділів. Розкриття характерів героїв повісті.

1

Учні знатимуть: зміст твору; риси характеру героїв.Учні вмітимуть:переказувати сюжет, коментувати прочитане. Робота в групах, «Мікрофон 1», читання в ролях, робота із запитаннями, бесіда, словникова робота.

56

Проблема кохання і служіння народові в історичній повісті О. Назарука “Роксолана“. Тематика, жанр повісті.

1

Учні знатимуть: зміст запропонованих для вивчення уривків, тему та ідею твору, риси характеру персонажів, особливості мови твору.Учні вмітимуть: читати, переказувати, коментувати зміст повісті, висловлювати власну думку з приводу прочитаного, характеризувати героїв повісті, давати оцінку їхнім учинкам, рисам характеру. “Зіпсований телефон”, бесіда, докладний переказ, незакінчене речення, ілюстрування.

57

Розвиток мовлення. Усна розповідь про героя літературного твору.

1

Учні знатимуть: риси характеру Роксолани, Сулеймана;алгоритм складання твору-роздуму.

Учні вмітимуть: висловлювати свої судження про вчинки і почуття героїв художнього твору.

Бесіда, робота з ілюстраціями, незакінчене речення.

58

Письмовий контрольний твір за творчістю М.Коцюбинського та О.Назарука. 

1

Учні знатимуть:особливості твору-розповіді з елементами роздуму у публіцистичному стилі; вимоги до написання твору та критерії оцінювання.Учні вмітимуть:добирати матеріал до твору; продумувати композицію; логічно й образно висловлювати думки; самостійно удосконалювати написане. „Обмін побажаннями”, удосконалення написаних удома творів, самостійна робота учнів.

59

Володимир Дрозд. “Ирій”. Іронічна, алегорично-химерна проза сучасного прозаїка. “Ирій” – химерна повість про неповторний світ юності (робота над змістом розділу “Зелена корова Манька”).ТЛ: химерна проза. 

1

Учні знатимуть: відомості про письменника; зміст розділу “Зелена корова Манька”; зміст літературознавчого поняття химерна проза таознаки жанру.Учні вмітимуть: переказувати зміст, визначати в розділі ознаки химерної прози;висловити ставлення до прочитаного; словесно відтворювати  зміст твору. Розповідь учителя, бесіда, робота з підручником, словесне малювання, словникова робота, створення психологічного портрета.

60 – 61

Мрії про казкове майбутнє, зіткнення мрії і реальності в повісті “Ирій”. Робота над змістом повісті.

2

Учні знатимуть: зміст повісті; імена героїв, риси їх характеру.Учні вмітимуть: висловити ставлення до прочитаного; визначити ознаки химерної прози; проаналізувати підняті автором проблеми. Озвучення вражень від прочитаного, “Мозаїка”, бесіда, представлення напрацювань.

62 – 63

В.Дрозд. “Білий кінь Шептало”. Проблема знеособлення людини в суспільстві.

2

Учні знатимуть:зміст оповідання; сутність піднятих проблем; у чому полягає алегоричність образу коня Шептала; основні риси персонажа; тему та ідею оповідання.Учні вмітимуть: визначати й формулювати проблеми твору; аналізувати окремі фрагменти на основі запитань і завдань; висловлювати ставлення до прочитаного; давати власну оцінку вчинками героя та піднятим проблемам; визначати тему та ідею твору. Асоціювання, незакінчене речення, мікрофон 1, метод ПРЕС, робота в парах і групах, бесіда, робота з текстом.

64

Володимир Cамійленко. Розповідь про письменника.  Роздуми  про справжній і лжепатріотизм, чесність, самовідданість, порядність та лицемірство, пристосуванство людини (”На печі (Українська патріотична дума)”.ТЛ. Гумор, сатира, антитеза, іронія.

1

Учні знатимуть: цікаві факти з життя В.Самійленка; зміст виучуваного твору; літературознавчі  поняття: гумор, сатира, антитеза, іронія; види рефлексії.Учні вмітимуть: виразно читати й аналізувати поезію; розрізняти гумор і сатиру; простежувати роль антитези в розкритті ідеї твору; коментувати виражені у творі почуття, зіставляти їх із власними; визначити роль художніх засобів; висловлювати міркування про способи вияву патріотичних почуттів,власне ставлення до порушених  проблем;сформулювати власні цілі уроку з огляду на рівень навчальних досягнень. “Обмін компліментами”, мікрофон 1, робота в групах, учнівські повідомлення, виразне читання, робота із запитаннями, робота з підручником, незакінчене речення, бесіда, саморефлексія .

665

“Не вмре поезія”. Роль поезії в житті народу. Утвердження безсмертя поетичного слова, яке служить високим ідеалам.

1

Учні знатимуть: зміст виучуваного твору, сутність піднятих проблем;Учні вмітимуть:виразно читати й аналізувати поезію; коментувати виражені у творі почуття, зіставляти їх із власними; визначити роль художніх засобів; висловлювати власне ставлення до порушених  проблем;сформулювати власні цілі уроку з огляду на рівень навчальних досягнень.відрефлексувати власну діяльність; письмово здійснювати само- та взаємооцінювання “Обмін усмішками”, мікрофон 2, робота в парах, незакінчене речення, бесіда, письмова саморефлексія та самооцінювання, словникова робота, мовчазне читання. 

66.

67.

О. Чорногуз. “Як вибирати ім’я”, “Як поводитися в кіно”. Дотепні сатиричні оповіді сучасного письменника-гумориста як спонука  до роздумів про довколишній світ і себе .

1

Учні знатимуть:  цікаві факти з життя О. Чорногуза; зміст виучуваних творів.Учні вмітимуть:виразно й усвідомлено  читати сатиричні оповіді, коментувати їхній зміст, визначати головну думку твору, висловлювати власне судження щодо прочитаного, проводити аналогії із сучасним життямвідрефлексувати власну діяльність Асоціативний настрій, незакінчене речення, словникова робота, створення психологічного портрета митця, читання в ролях, передбачення, бесіда, письмова саморефлексія, розповідь учителя.

68

Позакласне читання. Гумор сучасних українських письменників.

1

Учні знатимуть: основні відомості про життя і творчість сучасних українських письменників-гумористів; назви їхніх творів; засоби гумористичного зображення.Учні вмітимуть: презентувати результати роботи з додатковою літературою; виразно читати гумористичні твори; визначати засоби гумористичного зображення; висловлювати власне ставлення до прочитаного. Метод проектів (робота у групах), виразне читання, інсценізація.

69

Тематична контрольна робота. Творчість В.Дрозда, В.Самійленка, О. Чорногуза. Тести.

1

Учні знатимуть: рівень своїх навчальних досягнень, причини невдач (якщо такі були).Учні вмітимуть: планувати свою роботу, спрямовану на покращення успішності; визначати нові цілі і шляхи досягнення їх. Тести.

70

Систематизація та узагальнення вивченого за рік.

1

Учні знатимуть: назви тем, над якими працювали впродовж року; назви, тематику вивчених творів, імена їхніх авторів, матеріал з теорії літератури.Учні вмітимуть: робити висновки й узагальнення; висловлювати власні міркування про вивчені твори, літературних героїв; працювати в команді для досягнення спільної мети. “Інтелектуальний футбол”, метод проектів (театралізація, підготовлена учнями вдома), формулювання запитань і відповіді на них,  усна розповідь.

 

                                                                                                ЦІЛІ ДЛЯ УЧНІВ

               Тема

Дата контролю

Форма контролю

                            Основні вимоги до знань та вмінь

Світ української поезії.

Творчість В.Сосюри, Б.Олійника,

В.Підпалого, І.Малковича

 

 

Тести Знати: коло проблем, які будуть вирішуватися упродовж семестру, вивчення теми, відведений для цього час, форму тематичної атестації; цікаві факти біографії письменників; зміст та проблематику виучуваних творів (В. Сосюра, “Любіть Україну!”, “Сад”, “Васильки”; Борис Олійник, “Вибір”, “Ринг”; Володимир Підпалий, “Тиха елегія”, “Запросини”; Іван Малкович, “Свічечка букви Ї”, “Музика, що пішла”, “З янголом на плечі”); напам’ять (В. Сосюра, “Любіть Україну!”, І.Малкович, “З янголом на плечі”); зміст літературознавчих понять інтимна лірика, віршовані розміри; рівень своїх  навчальних досягнень, причини невдач (якщо такі були).Уміти: виразно і вдумливо читати тексти, здійснювати їх текстовий аналіз, з’ясовувати підтекст; пояснювати алегоричність образів; розкривати настрої ліричного героя, зіставляти їх із власними; з’ясовувати роль художніх засобів, пояснювати специфіку поетичної форми, ритму, жанрової своєрідності, визначати віршовані розміри; словесно відтворювати змальовані картини; встановлювати різницю між патріотичною та інтимною лірикою; висловлювати власне ставлення до прочитаного; спланувати роботу, спрямовану на покращення успішності.
З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ.Творчість М.Коцюбин-ського й О.Назарука 

Твір

Знати: коло проблем, які будуть вирішуватися упродовж вивчення теми, відведений для цього час, форму тематичної атестації; цікаві факти біографії письменників; зміст, тему, проблематику виучуваних творів (Михайло Коцюбинський, “Дорогою ціною”, “Що записано в книгу життя”,О.Назарук, “Роксолана”); як створюється історична повість; різницю між історичним фактом і вимислом;Уміти:виразно і усвідомлено читати виучувані твори, переказувати їх; пояснювати різницю між сюжетом і композицією; спираючись на текст, розповідати про почуття героїв; аналізувати образи (Остапа, Соломії, часу, вічності, Роксолани, символічні образи), з’ясовувати роль кольорів, звуків у творі; висловлювати власне судження з приводу порушених проблем (воля і можливості її досягнення, патріотизм, служіння людям); спланувати роботу, спрямовану на покращення успішності.
Творчість В.Дрозда, В.Самійлен-ка та О. Чорногуза Тести Знати: коло проблем, які будуть вирішуватися упродовж вивчення теми, відведений для цього час, форму тематичної атестації; цікаві факти біографії письменників; зміст, тему, ідею, основні мотиви, художні особливості виучуваних творів (Володимир Дрозд, “Ирій” (розділи “Зелена корова Манька”, “Вечірня прогулянка по Ирію”, “Любовна драма Михайла Решета”, два останні розділи); “Білий кінь Шептало”; Володимир Самійленко, “На печі”, “Не вмре поезія”; Олег Чорногуз, “Як вибирати ім’я”, “Як поводитися в кіно”); імена 2 – 3 сучасних гумористів; особливості виразного читання гумористичних творів; зміст літературознавчих понять гумор і сатира (поглиблено), антитеза, іронія, власний рівень оволодіння організаційно-діяльнісними уміннями, рівень своїх  навчальних досягнень, причини невдач (якщо такі були).Уміти:розповісти про письменників; виразно читати поезії; переказувати зміст виучуваних творів, визначати їх головну думку; пояснювати особливості химерної прози; розкрити алегоричність образу коня Шептала; порівнювати вивчені твори з творами інших видів мистецтва, інших літератур, проводити аналогії із сучасним життям; розрізняти гумор і сатиру; висловити власне ставлення до прочитаного; дискутувати про сутність патріотизму, життєвий вибір сучасної людини; її можливість зберегти свою індивідуальність; написати творчу роботу на основі вивченого; оцінювати і планувати навчальну діяльність; спланувати роботу, спрямовану на покращення успішності; сформулювати значення ролі вивченого для особистісного розвитку.

 

 

Скачати календарно-тематичне планування уроків з української літератури для 8 класу 2 семестр одним файлом DOC

 

Також: