Календарне планування уроків з української літератури (9 клас ІІ семестр) в системі особистісно зорієнтованого навчання

    СЛОВО ДО ЧИТАЧА

Матеріали з планування і моделювання уроків української літератури у 9 класі розроблені й апробовані членами лабораторії особистісно зорієнтованого навчання Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (науковий керівник – Фасоля А.М., керівник-організатор – Піддубний М.А.). Сподіваємося, що пропоновані розробки допоможуть усім, хто осягає методику особистісно зорієнтованого навчання, зрозуміти її суть, вимоги до уроку літератури, його специфіку, структуру.

Як і в попередніх 7 і 8 класах, під час розробки моделей ураховувалися вимоги ОЗОН:

 • предметний матеріал слугує засобом особистісного розвитку школяра;
 • учитель «відштовхується» від суб’єктного досвіду учня і «повертається» до нього після опрацювання предметного матеріалу (розгляду художнього твору), аби допомогти вихованцеві усвідомити особистісне значення вивченого;
 • первинним є створення учнем власного освітнього продукту (есе, запитання, діалог, асоціації з приводу певної, пов’язаної з виучуваним матеріалом, проблеми);
 • процес навчання базується на комунікативно-діяльнісній основі, діалозі учня і вчителя, учня з героєм, автором, самим собою, однокласниками;
 • домінування парно-групового навчання, застосування інтерактивних, проектних, дебатних, ігрових технологій тощо;
 • забезпечується становлення суб’єктності юного читача (не лише вироблення предметних умінь, а й оволодіння здатністю керувати читацькою діяльністю і осмислювати її, відстежувати свій шлях до читацької вершини («акме»);
 • ситуативність навчання (створення особистісно зорієнтованих ситуацій – вибору (домашніх завдань, способу опрацювання навчального матеріалу, змісту навчання та ін.), успіху, затребуваності та ін.;
 • учень набуває досвіду діяльності різноманітних видів: знаннєвого, емоційного, морального, комунікативного, творчого, управлінського, читацького, організаційного та ін.;
 • враховується стиль навчальної діяльності школяра;
 • словесник присутній на уроці не лише як наставник, а насамперед як читач, що бесідує з юним, менш досвідченим, але рівноправним співрозмовником про важливі для обох ціннісно-смислові питання;
 • суб’єкт-суб’єктні відносини учасників навчального процесу забезпечують умови для творчого розвитку вчителя, становлення його як суб’єкта педагогічної діяльності.

Зміст представленого матеріалу ширший за той, що ми вкладаємо у поняття “модель”. Автори прагнули, аби розробки наближалися до звичних учителеві поурочних планів. Збережено наступність і послідовність у виробленні загальнонавчальних умінь. Однак, вважаючи, що дев’ятикласники загалом повинні вже володіти ними, óписові роботи з даної проблеми на окремих уроках приділено менше уваги.

Перелік цілей для учнів сформовано на основі поурочних і подано у вигляді таблиці, де вказується також дата контролю та його форма. Це зручно для копіювання і користування учнями (нагадуємо, що перелік цілей повинен одержати кожен старшокласник на початку вивчення теми). Вона служить своєрідною “дорожною картою” учня і вчителя, яка дає можливість відстежувати досягнення цілей.

Обсяг навчального матеріалу, пропонований перелік видів, форм, методів, прийомів роботи подано “з надлишком”, аби вчитель, залежно від власних можливостей, особливостей школи, класу, міг вибрати найдоцільніші. На розсуд учителя можна спланувати урок літератури рідного краю або ж у другому семестрі – 2 уроки.

Сподіваємося, що ця публікація стане ще одним кроком на шляху до впровадження ОЗОН у практику роботи школи, розширить коло його прихильників.

АНАТОЛІЙ ФАСОЛЯ

Скачати календарно-тематичне планування уроків з української літератури для 9 класу ІІ семестр одним файлом (DOCX)

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ 9 КЛАС 2 СЕМЕСТР

№ п/п

Зміст уроку

К-сть годин

Дата

Очікувані результати

Методи, прийоми і форми роботи

36

Тарас Шевченко. Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні.  Життєвий шлях Тараса Шевченка.

1

Учні знатимуть: факти із біографії і основні віхи творчості поета, роль Т. Шевченка в національному відродженні в Україні.Учні вмітимуть: розуміти життєвий подвиг поета в умовах підневільного становища нації в першій половині ХІХ століття. Бесіда, “незакінчене речення”, розповідь учителя, гронування.

37

Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів. Вісь неперервності історичного часу (“До Основ’яненка”, “На вічну пам’ять Котляревському”, “Думка”).ТЛ: елегія, поглиблення поняття про лірику й ліро-епіку.

1

Учні знатимуть: зміст, ідеї, проблематику виучуваних поезій.Учні вмітимуть: розрізняти лірику й ліро-епіку, визначати жанрову групу, до якої належить твір, виразно читати поезії, коментувати їх ідейно-художній зміст. Робота в групах, бесіда, прослуховування записів пісень.

38

“Причинна”, “Лілея”. Умовність у баладі, тривога за жіночу долю 

1

Учні знатимуть: зміст, ідею, проблематику балад “Причинна”, “Лілея”.Учні вмітимуть: розкрити теми, ідеї балад, визначати роль художніх засобів. “Кольоровий настрій”, бесіда, виразне читання, “мікрофон-2”.

39

Поема “Гайдамаки”. Складність історичного долі українського народу, невідворотність його боротьби за визволення.

1

Учні знатимуть: історичну основ поеми “Гайдамаки”, історію видання, зміст, ідею, проблематику поеми.Учні вмітимуть: коментувати окремі фрагменти з “Гайдамаків”, визначати основні сюжетні лінії твору, кульмінаційні  вершини. Розгляд портретів, робота зі змістом поеми, прослуховування аудіозаписів, групова робота, есе, “незакінчене речення”.

40

Повсталий народ у поемі “Гайдамаки” – головний герой твору. Образ Яреми – типового представника пригнобленого, але нескореного селянства. Заклик до єднання слов’янських народів.

1

Учні знатимуть: зміст, проблематику поеми, характеристику головних дійових осіб.Учні вмітимуть: характеризувати героїв поеми, складати цитатний план, дискутувати про поведінку і життєвий вибір.

41

Контрольна робота. Література українського романтизму. (Поети-романтики, М. Гоголь, рання творчість Т. Шевченка). Т е с т и .

1

Учні знатимуть: рівень своїх навчальних досягнень; причини невдач (якщо такі були).Учні вмітимуть: виконувати тестові завдання різних видів і рівнів; відрефлексовувати досягнення, планувати роботу, спрямовану на покращення успішності; сформулювати значення вивченого для особистісного розвитку; визначати нові цілі і шляхи досягнення їх. Виконання тестових завдань.

42

Т. Г. Шевченко. Національна проблематика у творчості поета періоду“Трьох літ”.Поема “Кавказ”.

1

Учні знатимуть: причини зміни Шевченкового світогляду 1843 р. і їх втілення у художній творчості; загальний ідейно-тематичний зміст та проблематику творчості 1843-47 рр.;їх відмінність від ідейно-тематичного наповнення творів раннього періоду творчості поета;зміст поеми “Кавказ”, зміст літературознавчих понять поема, іронія, інвектива.Учні вмітимуть: розповідати про Україну часів Шевченка, пояснити зміни в творчості Кобзаря, спираючись на текст поезії “Три літа; словесно відтворювати світ, змальований у поемі, визначати роль художніх засобів у творі. Незакінчене речення, колективне планування діяльності, розповідь учителя, евристична бесіда, аналіз поезії, заслуховування учнівських повідомлень, бесіда, мікрофон-1.

43

Т.Г.Шевченко. Містерія “Великий льох”. Вірші “Чигрине, Чигрине”, “Стоїть в селі Суботові”.ТЛ: поема, містерія, символи, художні образи, художні засоби. 

1

Учні знатимуть:жанрові особливості містерії, тему та ідею містерії “Bеликий льох”, концепцію “розритої могили” в творчості Шевченка, причини написання “Великого льоху”, алегорії всіх груп образів, специфіку бачення поетом історії України, її ключових постатей та епізодів.Учні вмітимуть:назвати жанрові особливості поеми-містерії взагалі і містерії “Великий льох”, проаналізувати всі частини поеми як окремо, так і в поєднанні, поєднати тему та ідею поеми з іншими творами Кобзаря. Обмін компліментами, гронування, слово вчителя, виразне читання, словникова робота, евристична бесіда, читання з позначками, робота зі схемою, диспут, усна рефлексія.

44

Світовий міф у поемі “Сон”.

1

Учні знатимуть: будову поеми “Сон”, її тему та ідею, визначення сатири і політичної сатири, їх риси, вияви у поемі “Сон”, ставлення поета до царя і його оточення, бачення Шевченком причин імперського тоталітаризму.Учні вмітимуть: назвати основні частини та епізоди поеми, проаналізувати їх і всю поему, порівняти підняті поетом проблеми з сучасністю, порівняти поему з іншими творами Кобзаря. Евристична бесіда,  робота в групах.

45

Тарас Шевченко. Посланння “І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнєє посланіє” як заповіт нащадкам.

1

Учні знатимуть: зміст, послання, його тему і ідею, головні проблеми твору, їх актуальність у сучасний час.Учні вмітимуть: виразно читати послання, визначати його тему та ідею; характеризувати образ автора; висловлювати власне ставлення  щодо проблем, порушених у творі; знаходити художні засоби і з’ясовувати їхню роль; пояснювати назву послання та епіграф до нього; проводити аналогію з творами, написаними в цей період, визначати жанр твору; проводити самооцінювання та оцінювання роботи в групі. Випереджувальне завдання, бесіда, робота в групах, робота з текстом, ”незакінчене речення”, робота із заголовком, укладання піраміди позитивних почуттів, робота з дошкою запитань.

46

Жіноча доля у творчостіТ.Г. Шевченка (“Катерина”, “Наймичка”, “На панщині пшеницю жала”, “Марія”, “У нашім раю на землі”).ТЛ: ліро-епічна поема. 

1

Учні знатимуть: зміст, ідею, проблематику поезій Т.Г.Шевченка, типи втілення теми жіночої долі: романтичний, реалістично–побутовий, символічно – узагальнений.Учні вмітимуть: розкрити тему та ідею поезій, виразно читати твори; визначати роль художніх засобів у творі; порівнювати різні типи втілення теми жіночої долі у творчості поета. Робота в парах, у групах, виразне читання, “незакінчене речення”, вільне письмо.

47

Лірика Т.Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення із заслання. “Садок вишневий коло хати»”, “Доля”, “Росли укупочці, зросли”.ТЛ: поглиблене поняття про ліричного героя, психологізм у літературі, жанр ліричної медитації.

1

Учні знатимуть: цікаві факти з життя письменника, тему, ідею віршів  “Садок вишневий коло хати”, “Доля”, “Росли укупочці, зросли”.Учні вмітимуть: виразно читати поезії, визначати роль художніх засобів; висловлювати власне ставлення до прочитаного; засобами виразного читання передавати настрій твору. Бесіда, прослуховування аудіозаписів, розповідь учителя,  “незакінчене речення”, виразне читання, робота з підручником, аналіз поезій (робота в групах), вільне письмо.

48

Тарас Шевченко і Біблія. “Ісаія.  Глава 35”.ТЛ: псалом, гімн. 

1

Учні знатимуть: зміст, ідею, проблематику поезії ”Ісаія. Глава  35”, ставлення Шевченка до Біблії.Учні вмітимуть: виразно читати поезію; висловлювати власні міркування про ставлення Шевченка до Біблії; обґрунтувати розуміння  Шевченком ідеї  Бога; зіставити переспів Шевченка  і оригінальні біблійні тексти псалмів. Робота в групах, читання з позначками, слово вчителя, випереджувальне завдання, робота з текстом.

49

Світова велич українського поета Т.Г. Шевченка

1

Учні знатимуть: роль Шевченка у боротьбі за політичну незалежність і культурне збагачення  України, про вплив Шевченка на літератури інших народів; поетичну спадщину  Шевченка і його малярський доробок, прозу, драматургію.Учні вмітимуть: схарактеризувати внесок Т. Шевченка у скарбницю української поезії, у розвиток української літературної мови, у світовий мистецький  поступ; робити узагальнені виступи і висновки. “Активне слухання”, “мікрофон” , перефразування, сенкан.

50

Розвиток мовлення. Контрольна робота. Письмовий  твір-роздум у публіцистичному стилі за творчістю Т.Шевченка.

1

Учні знатимуть: особливості твору-роздуму у публіцистичному стилі; вимоги до його написання; алгоритм аналізу та критерії оцінювання.Учні вмітимуть: добирати матеріал до твору, продумувати композицію, аргументовано доводити думки; самостійно складати план, писати твір-роздум у публіцистичному стилі, самостійно аналізувати написане. “Підбадьормо один одного” , “незакінчене речення”, самостійне складання плану на одну із тем, самостійна робота.

51.

Література рідного краю. “ Тарасом сходжена земля…”. (Матеріали до уроку використано із посібника Фіщук В.Г. “ Уроки літератури рідного краю. 5-11 класи. Рівненщина”. – Рівне. – 2005.)

1

Учні знатимуть:  місця перебування Т.Шевченка на Рівненщині, твори рівненських письменників про Т.Шевченка.Учні вмітимуть: виразно читати поезії; робити узагальнені виступи і висновки. “Асоціативний настрій”,  передбачення, “незакінчене речення”.

52

Контрольна робота. Творчість Т.Г.Шевченка. Тести.

1

Учні знатимуть: рівень своїх навчальних досягнень, причини невдач (якщо такі були), запоруку успіху..Учні вмітимуть: виконувати тестові завдання різних видів і рівнів, планувати свою роботу, спрямовану на покращення успішності; визначати нові цілі і шляхи досягнення їх. Виконання тестових завдань.

53

Пантелеймон Куліш. Життєвий і творчий шлях письменника. Загальна характеристика поетичної творчості (“До рідного народу”, “Троє схотінок”, “Заворожена криниця”).

1

Учні знатимуть: основні віхи життєвого і творчого шляху письменника; зміст поезій, їхню тематику.Учні вмітимуть: визначати і пояснювати провідні ідеї поезій; аналізувати художні засоби; висловлювати власні міркування з приводу актуальності порушених у віршах проблем; розповідати про письменника, його суспільні погляди, участь у Кирило-Мефодіївському товаристві; знайомство з Шевченком; літературну, наукову, видавничу діяльність. “Кольоровий настрій”, бесіда, читання поезій, створення ланцюжка долі письменника, укладання піраміди інтересів, “незакінчене речення”, робота в групах.

54

Чорна рада” П.Куліша – перший україномовний історичний роман. Назва, історична основа, зміст роману.

1

Учні знатимуть: зміст виучуваного твору; історію його виникнення.Учні вмітимуть: пояснювати назву твору, порівнювати зміст роману з історичними фактами; брати участь у бесіді; розказувати про виникнення задуму написати роман “Чорна рада”; ставити питання за змістом; розрізняти жанри: роман, історичний роман, роман-хроніка. Випереджувальні завдання, “графічний настрій”, “незакінчене речення”, бесіда, учнівські повідомлення, робота з дошкою запитань, гронування.

55

Тематика, конфлікт, композиція, сюжет, мотиви роману “Чорна рада”. 

1

Учні знатимуть: проблематику твору, його тему; єдність змісту і форми роману.Учні вмітимуть: визначати композиційні частини роману; кількість сюжетних ліній, їхнє значення; етапи розгортання кожної сюжетної лінії (експозицію, зав’язку, розвиток дії, кульмінацію і розв’язку); знаходити позасюжетні елементи (портрети, пейзажі, авторські відступи); сформулювати тему та ідею; висловлювати власне ставлення щодо порушених у творі проблем. Робота в групах, робота з текстом, бесіда, “незакінчене речення”, есе, “графічний настрій”.

56

Образна система і мова твору. Значення діяльності Куліша для відродження культурного збагачення української нації.

1

Учні знатимуть: образну систему і мову твору, значення діяльності Куліша для відродження української нації.Учні вмітимуть: характеризувати образи твору, коментувати прояви зради та відповідальності у вчинках героїв; узагальнювати знання про мову твору; висловлювати особисте ставлення щодо діяльності П. Куліша як культурного діяча; оцінювати власну діяльність на уроці. Робота в групах, “незакінчене речення”, піраміда позитивних почуттів, бесіда, робота з текстом, “словесний настрій”.

57

Розвиток мовлення. Усний  твір-роздум у публіцистичному стилі за творчістю П.Куліша.

1

Учні знатимуть: особливості твору-роздуму у публіцистичному стилі; вимоги до його написання; алгоритм аналізу та критерії оцінювання.Учні вмітимуть: добирати матеріал до твору, продумувати композицію, аргументовано доводити думки; самостійно складати план, писати твір-роздум у публіцистичному стилі, самостійно аналізувати написане. “Підбадьормо один одного” , “незакінчене речення”, самостійне складання плану на одну із тем, самостійна робота.

58

Марко Вовчок. Романтичність оповідання “Максим Гримач”. Почуття відповідальності та вини як уселюдські почуття.ТЛ: романтичний характер у творі. 

1

Учні знатимуть:зміст оповідання, його тему, головні проблеми твору, їх актуальність у сучасний час.Учні вмітимуть: виразно читати уривки з оповідання; визначати тему, ідею, жанр твору; пояснювати особливості сюжету, роль описів природи; знаходити фольклорні образи-символи; розпізнавати характер романтичного типу; висловлювати власну думку з приводу прочитаного. Бесіда, робота в групах, робота з текстом, “незакінчене речення”.

59

Позакласне читання.  Марко Вовчок. Тонке зображення складних переживань героїв з народу у повісті “Три долі”.

1

Учні знатимуть:зміст повісті, головні проблеми, порушені у творі, їх актуальність у сучасний час.Учні вмітимуть:виразно читати уривки повісті, визначати тему та ідею; характеризувати образи, розкривати суперечливість їхніх характерів; знаходити ознаки романтизму в повісті; пояснювати назву, проводити аналогію з творами, написаними в цей період; висловлювати власне ставлення щодо почутого на уроці. Випереджувальне завдання, бесіда, робота в групах, робота з текстом, “незакінчене речення”, піраміда позитивних почуттів.

60

Контрольна робота. Творчість Пантелеймона Куліша, Марка Вовчка.  Т е с т и . 

1

Учні знатимуть: рівень своїх навчальних досягнень; причини невдач (якщо такі були).Учні вмітимуть: виконувати тестові завдання різних видів і рівнів; відрефлексовувати досягнення, планувати роботу, спрямовану на покращення успішності; сформулювати значення вивченого для особистісного розвитку; визначати нові цілі і шляхи досягнення їх. Виконання тестових завдань.

61

З літератури ХХ ст. Вступна бесіда.

1

Учні знатимуть:імена і твори найвідоміших українських письменників ХХ ст. ( зокрема тих, що вивчались у попередніх класах);  історичні умови розвитку української літератури цього періоду, її жанрові, тематичні і стильові особливості.Учні вмітимуть:  виділяти основні мотиви творів ХХ ст., які вивчались у попередніх класах; формулювати й висловлювати власну думку про них. Емоційний тренінг, слово вчителя, робота в групах, “мікрофон-2”, учнівські повідомлення.

62

Українська еміграційна література ХХ століття. Іван Багряний – один із найталановитіших із когорти письменників-емігрантів. Популярність його творів у повоєнній Європі.ТЛ:література української діаспори; роман у віршах.

1

Учні знатимуть:імена письменників – представників української еміграційної літератури ХХ ст.; основні факти біографії І. Багряного; назви найвідоміших творів митця.Учні вмітимуть:  розказати про непересічність життєвого шляху письменника; проводити аналогії між суспільно-політичним життям і біографією митця. Створення асоціативного ряду, слово вчителя, робота в групах, “незакінчене речення”, бесіда, виразне читання.

63

“Тигролови” – авантюрно-пригодницький роман. Динамічність сюжету, романтичність стилю, символіка, гуманістична ідеяперемоги добра над злом.ТЛ:авантюрно-пригодницький роман.

1

Учні знатимуть: особливості жанру “ авантюрно-пригодницький роман ”, основну думку твору, його проблематику; художні особливості тексту.Учні вмітимуть:  розкрити зміст порушених автором проблем; характеризувати образи твору; висловлювати ставлення до прочитаного. Випереджувальне завдання, “незакінчене речення”, слово вчителя, робота в групах, “мозкова атака”, бесіда, виразне читання.

64

Іван Багряний. “Тигролови”. Григорій Многогрішний – сильний тип української людини.

1

Учні знатимуть: риси характеру героя, символічність цього образу; пізнавальне, виховне й естетичне значення твору І.Багряного.Учні вмітимуть:  характеризувати героя, давати оцінку його вчинкам; добирати влучні цитати для характеристики образів; оцінювати власну діяльність на уроці. “Світлофор”, “гронування”,   випереджувальне завдання, слово вчителя, робота у четвірках, у групах, “Щоденник подвійних нотаток”, “мікрофон”, бесіда, виразне читання.

65

Поєднання тексту і малюнку (зорових і слухових образів) у зоровій поезії М.Мірошниченка (‘Фенікс – птах із земель руських”), А.Мойсієнка (“Хижих мечем мирим”), В.Женченка (“Стогін”), М. Сарми-Соковського (“Дзвін Гетьмана Івана Мазепи”).  Джерела сучасної української візуальної поезії – її баракові взірці ХVІІ- ХVІІІ ст.ТЛ: візуальна (зорова) поезія.

1

Учні знатимуть: імена авторів візуальної поезії; особливості і зміст виучуваних поезій; значення образів-символів віршів; джерела цієї зорової поезії.Учні вмітимуть:  пояснювати власне розуміння змісту взірців зорової поезії; з’ясовувати авторську позицію у творі; розкрити роль вжитих у поезіях художніх засобів. Словесний настрій, “мовчазне читання”, виразне читання, постановка питань до тексту.

66

Василь Герасим’юк. “Чо­ловічий танець”, “Перший сніг”, “Жива ватра”. Сповідь душі у віршах сучасного поета. Поєднання в них глибинної істо­ричності бачення світу з відчуттям сучас­ності. Філософські роздуми крізь призму художньої деталі про повноцінне буття людини, її духовне наповнення.

1

Учні знатимуть:  короткі відомості про В.Герасим’юка; вірші, передбачені про­грамою для опрацювання; вивчені художні засоби.Учні вмітимуть: виразно і вдумли­во читати вірші, характеризувати їхній ідейно-образний зміст; пояснювати алего­ричність поетичного образу; висловлювати власні думки з приводу прочитаних поезій. Слово вчителя,  “Незакінчене речення”, бесіда,  робота в групах, виразне читання.

67

Іван Липа. “Практичний іде­алізм” письменника-борця. Його життє­вий шлях як спалах. Притчі “для тих, хто сам керує власним життям”. Життя -постійна боротьба, людина в ньому – бо­рець, шлях цієї боротьби – непередбачуваний і невідомий. “У невідому путь”. Ро­бота над змістом притчі.

1

Учні знатимуть:біографію письменника-патріота; зміст притчі “У невідому путь”.Учні вмітимуть: самостійно комен­тувати зміст притчі; визначати її головну ідею; проводити аналогії із власним жит­тєвим досвідом. “Мікрофон -1”,  слово вчителя,  “незакінчене речення”, бесіда, виразне читання.

68

Контрольна робота. Із літератури ХХ століття(І. Багряний, візуальна поезія, В. Герасим’юк, І. Липа). Т е с т и .

1

Учні знатимуть: рівень своїх навчальних досягнень; причини невдач (якщо такі були).Учні вмітимуть: виконувати тестові завдання різних видів і рівнів; відрефлексовувати досягнення, планувати роботу, спрямовану на покращення успішності; сформулювати значення вивченого для особистісного розвитку; визначати нові цілі і шляхи досягнення їх. Виконання тестових завдань.

69

Література рідного краю. Мозаїка почуттів у творчості Тетяни Корнійчук 

1

Учні знатимуть:зміст поезій, тематичну мозаїку творів, художні засоби, сутність прийомів “повільне читання”, “читання з зупинками”, “вільне письмо”, “сенкан”, методу “ПРЕС”, “незакінчене речення”, “гронування”.Учні вмітимуть: виразно читати художній текст, називати ліричного героя,  характеризувати його, визначати основну думку поезій, висловлювати власне ставлення до проблем, порушених у них; виявляти образ автора, сформулювати його ставлення до героїв. Розповідь учителя, бесіда, робота з художнім текстом, “повільне читання”,  “читання з зупинками”, “вільне письмо”, “сенкан”,  “незакінчене речення”, “гронування”, метод “ПРЕС”.

70

Повторення та узагальнення вивченого за рік.

1

Учні знатимуть: назви тем, над якими працювали впродовж року; зміст, назви, тематику вивчених творів,  імена їхніх авторів.Учні вмітимуть:  робити висновки й узагагальнення; висловлювати власні міркування про вивчені твори, літературних героїв; працювати в команді для досягнення спільної мети. Бесіда, самоаналіз “папок успіху”.

 

                                                                             ЦІЛІ ДЛЯ УЧНІВ

Тема

Дата контролю

Форма контролю

                    Основні вимоги до знань та вмінь
Тарас Шевченко. Рання творчість. “Гайдамаки”. Тести Знати: факти з біографії і основні віхи творчості поета, роль Т. Шевченка в національному відродженні в Україні; зміст, ідеї, проблематику виучуваних поезій; зміст, ідею, проблематику балад “Причинна”, “Лілея”; історичну основу історію видання, зміст, ідею, проблематику поеми “Гайдамаки”; характеристику головних дійових осіб; рівень своїх навчальних досягнень; причини невдач (якщо такі були), запоруку успіху.Уміти: розкрити сутність життєвого подвигу Т. Шевченка в умовах підневільного становища нації в першій половині ХІХ століття; розрізняти лірику й ліро-епіку, визначати жанрову групу, до якої належить виучуваний твір; виразно читати поезії, коментувати їх ідейно-художній зміст; розкрити теми, ідеї виучуваних балад, визначати роль художніх засобів; коментувати окремі фрагменти з “Гайдамаків”, визначати основні сюжетні лінії твору, кульмінаційні  вершини; характеризувати героїв поеми, дискутувати про їх поведінку і життєвий вибір; складати цитатний план; виконувати тестові завдання різних видів і рівнів; відрефлексовувати досягнення, планувати роботу, спрямовану на покращення успішності; сформулювати значення вивченого для особистісного розвитку; визначати нові цілі і шляхи досягнення їх.
Т. Г. Шевченко. “Кавказ”. “Великий льох”. “Чигрине, Чигрине”, “Стоїть в селі Суботові”, “Сон”, “І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнєє посланіє”, “Катерина”, “Наймичка”, “На панщині пшеницю жала”, “Марія”, “У нашім раю на землі”, “Садок вишневий коло хати»”, “Доля”, “Росли укупочці, зросли”, “Ісаія.  Глава 35”.  Тести Знати: причини зміни Шевченкового світогляду у 1843 р. і результат утілення їх у художній творчості; загальний ідейно-тематичний зміст та проблематику творчості 1843-47 рр.; їх відмінність від ідейно-тематичного наповнення творів раннього періоду творчості поета;зміст поеми “Кавказ”, зміст літературознавчих понять поема, іронія, інвектива.жанрові особливості, тему та ідею містерії “Bеликий льох”; концепцію “розритої могили” в творчості Шевченка, причини написання “Великого льоху”; алегорії всіх груп образів, специфіку бачення поетом історії України, її ключових постатей та епізодів;будову поеми “Сон”, її тему та ідею; визначення сатири і політичної сатири, їх риси, вияви у поемі “Сон”; ставлення поета до царя і його оточення, бачення Шевченком причин імперського тоталітаризму;зміст послання “І мертвим, і живим…”, його тему, ідею, головні проблеми твору, їх актуальність у сучасний час;зміст, ідею, проблематику поезій Т.Г.Шевченка про жіночу долю, типи втілення теми: романтичний, реалістично–побутовий, символічно – узагальнений;тему, ідею віршів  “Садок вишневий коло хати”, “Доля”, “Росли укупочці, зросли”.зміст, ідею, проблематику поезії ”Ісаія. Глава  35”, ставлення Шевченка до Біблії.

роль Шевченка у боротьбі за політичну незалежність і культурне збагачення  України, про вплив Шевченка на літератури інших народів;

поетичну спадщину  Шевченка і його малярський доробок, прозу, драматургію;

особливості твору-роздуму у публіцистичному стилі; вимоги до його написання, алгоритм аналізу та критерії оцінювання.

місця перебування Т.Шевченка на Рівненщині, твори рівненських письменників про Т.Шевченка.

рівень своїх навчальних досягнень, причини невдач (якщо такі були), запоруку успіху.

Уміти:

розповідати про Україну часів Шевченка, пояснити зміни в творчості Кобзаря, спираючись на текст поезії “Три літа”;

словесно відтворювати світ, змальований у поемі “Кавказ”, визначати роль художніх засобів у творі;

назвати жанрові особливості поеми-містерії “Великий льох”; проаналізувати поему в єдності змісту і форми;

назвати основні частини та епізоди поеми “Сон”, проаналізувати поему в єдності змісту і форми;проаналізувати підняті поетом проблеми з точки зору сучасності;

виразно читати послання “І мертвим, і живим…”, визначати його тему та ідею; характеризувати образ автора; висловлювати власне ставлення  щодо проблем, порушених у творі; знаходити художні засоби і з’ясовувати їхню роль; пояснювати назву послання та епіграф до нього; проводити аналогію з творами, написаними в цей період, визначати жанр твору; проводити самооцінювання та оцінювання роботи в групі;

розкрити тему та ідею поезій про жіночу долю, виразно читати твори; визначати роль художніх засобів; порівнювати різні типи втілення теми жіночої долі у творчості поета;

виразно читати поезії; висловлювати власне ставлення до прочитаного; засобами виразного читання передавати настрій твору;

висловлювати власні міркування про ставлення Шевченка до Біблії; обґрунтувати розуміння  Шевченком ідеї  Бога; зіставити переспів Шевченка  і оригінальні біблійні тексти псалмів;

схарактеризувати внесок Т. Шевченка у скарбницю української поезії, у розвиток української літературної мови, у світовий мистецький  поступ; робити узагальнені виступи і висновки;

добирати матеріал до твору, продумувати композицію, аргументовано доводити думки; самостійно складати план, писати твір-роздум у публіцистичному стилі, самостійно аналізувати написане.

виконувати тестові завдання різних видів і рівнів, планувати свою роботу, спрямовану на покращення успішності; визначати нові цілі і шляхи досягнення їх.

Пантелеймон Куліш. Поетична творчість. “Чорна рада”. Марко Вовчок. “Максим Гримач”. “Три долі”. Тести Знати: основні віхи життєвого і творчого шляху П. Куліша; зміст поезій, їхню тематику; зміст роману “Чорна рада”; історію її створення; проблематику твору, його тему, особливості образної системи і мови; єдність змісту і форми твору; значення діяльності Куліша для відродження української нації;зміст оповідання Марка Вовчка “Максим Гримач”, його тему, головні проблеми твору, їх актуальність у сучасний час;зміст повісті “Три долі”. головні проблеми, порушені у творі, їх актуальність у сучасний час;особливості твору-роздуму у публіцистичному стилі; вимоги до його написання; алгоритм аналізу та критерії оцінювання.рівень своїх навчальних досягнень; причини невдач (якщо такі були), запоруку успіху.Уміти: розповідати про П. Куліша, його суспільні погляди, участь у Кирило-Мефодіївському товаристві; знайомство з Шевченком; літературну, наукову, видавничу діяльність; визначати і пояснювати провідні ідеї поезій, аналізувати художні засоби; висловлювати власні міркування з приводу актуальності порушених у віршах проблем;розказувати про виникнення задуму написати роман “Чорна рада”, пояснювати його назву; аналізувати відтворення у змісті роману історичних фактів; брати участь у бесіді;визначати композиційні частини роману; кількість сюжетних ліній, їхнє значення; етапи розгортання кожної сюжетної лінії (експозицію, зав’язку, розвиток дії, кульмінацію і розв’язку); знаходити позасюжетні елементи (портрети, пейзажі, авторські відступи); сформулювати тему та ідею твору; висловлювати власне ставлення щодо порушених проблем;

характеризувати образи роману “Чорна рада”, коментувати прояви зради та відповідальності у вчинках героїв; висловлювати особисте ставлення щодо діяльності П. Куліша як культурного діяча; ставити запитання за змістом; розрізняти жанри: роман, історичний роман, роман-хроніка;  

добирати матеріал до твору, продумувати композицію, аргументовано доводити думки; самостійно складати план, писати твір-роздум у публіцистичному стилі, самостійно аналізувати написане.

визначати тему, ідею, жанр, виразно читати уривки з твору Марка Вовчка “Максим Гримач”; пояснювати особливості сюжету, роль описів природи; знаходити фольклорні образи-символи; розпізнавати характер романтичного типу; висловлювати власну думку з приводу прочитаного;

виразно читати уривки повісті “Три долі”, визначати тему та ідею твору; характеризувати образи героїв, розкривати суперечливість їхніх характерів; знаходити ознаки романтизму у творі; пояснювати назву, проводити аналогію з іншими творами, написаними в цей період; висловлювати власне ставлення щодо почутого на уроці;

виконувати тестові завдання різних видів і рівнів;

відрефлексовувати досягнення, оцінювати власну діяльність на уроці;планувати роботу, спрямовану на покращення успішності; формулювати значення вивченого для особистісного розвитку; визначати нові цілі і шляхи досягнення їх.

Іван Багряний. Зорова поезія. Василь Герасим’юк. Іван Липа. Тетяна Корнійчук.  Тести Знати: імена і твори найвідоміших українських письменників ХХ ст. (зокрема тих, що вивчались у попередніх класах);  історичні умови розвитку української літератури цього періоду, її жанрові, тематичні і стильові особливості;.імена письменників – представників української еміграційної літератури ХХ ст.; основні факти біографії І. Багряного; назви найвідоміших творів митця; особливості жанру “авантюрно-пригодницький роман”, основну думку роману “Тигролови”, його проблематику; художні особливості тексту; риси характеру героя, символічність цього образу; пізнавальне, виховне й естетичне значення твору І.Багряного;імена авторів візуальної поезії, її джерела; особливості і зміст виучуваних поезій; значення образів-символів віршів;короткі відомості про В.Герасим’юка; вірші, передбачені про­грамою для опрацювання; назви вжитих художніх засобів;біографію письменника-патріота І. Липи; зміст притчі “У невідому путь”;назви тем, над якими працювали впродовж року; зміст, назви, тематику вивчених творів,  імена їхніх авторів.рівень навчальних досягнень; причини невдач (якщо такі були), запоруку успіху;Уміти:  виділяти основні мотиви творів ХХ ст., які вивчались у попередніх класах; формулювати й висловлювати власну думку про них;

розказати про непересічність життєвого шляху І. Багряного; проводити аналогії між суспільно-політичним життям і біографією митця; розкрити зміст порушених автором проблем; характеризувати образи роману “Тигролови”; висловлювати ставлення до прочитаного; характеризувати героя, давати оцінку його вчинкам; добирати влучні цитати для характеристики образів; оцінювати власну діяльність на уроці;

пояснювати власне розуміння змісту зорової поезії; з’ясовувати авторську позицію у творі; розкрити роль вжитих у поезіях художніх засобів; виразно і вдумли­во читати вірші, характеризувати їхній ідейно-образний зміст; пояснювати алего­ричність поетичного образу; висловлювати власні думки з приводу прочитаних поезій;

самостійно комен­тувати зміст притчі “І. Липи “У невідому путь”; визначати її головну ідею; проводити аналогії із власним жит­тєвим досвідом;

виконувати тестові завдання різних видів і рівнів; відрефлексовувати досягнення, планувати роботу, спрямовану на покращення успішності; формулювати значення вивченого для особистісного розвитку; визначати нові цілі і шляхи досягнення їх.

робити висновки й узагальнення; висловлювати власні міркування про вивчені упродовж року твори, літературних героїв; працювати в команді для досягнення спільної мети.

Скачати календарно-тематичне планування уроків з української літератури для 9 класу ІІ семестр одним файлом (DOCX)

Також: